แปลงตัวเลขให้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

สนุกไปกับตัวเลขพร้อมกับฝึกสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษไปกับจำนวนเลขต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด
image

วิธีการอ่านตัวเลขหลักหน่วย

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษและความหมายภาษาไทยแบบเรียงลำดับทีละตัวจากน้อยไปหามาก เป็นพื้นฐานในการฝึกสะกดคำด้วยตัวเลขซึ่งโดยทั่วไปเราก็พบเห็นในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้ว...
อ่านต่อ →
image

วิธีการอ่านตัวเลขหลักสิบ

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยจากจำนวนน้อยไปหามาก โดยการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละสิบจากจำนวนเดิม เริ่มต้นนับจากจำนวนนับหลักสิบแรกที่มีตัวเลขอยู่สองหลัก คือเลข 10 (ten) เมื่อนับเพิ่มขึ้นทีละสิบแล้วจะเป็นจำนวนดังนี้คือ 20 (twenty) ,30(thirty)...
อ่านต่อ →
image

วิธีการอ่านตัวเลขหลักร้อย

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยเริ่มจาก 100 ถึง 4,000 จากจำนวนน้อยไปหามาก เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งร้อยจากจำนวนเดิม เลขในหมวดนี้มีทั้งสามหลักและสี่หลัก โดยเริ่มต้นจากหลักร้อยแรก คือ 100 (one hundred) เมื่อนับเพิ่มขึ้นอีกทีละหนึ่งร้อยจากจำนวนเดิม...
อ่านต่อ →
image

วิธีการอ่านตัวเลขหลักพัน

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยเริ่มจาก 1,000 ถึง 40,000 จากจำนวนน้อยไปหามาก เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งพันจากจำนวนเดิม เริ่มต้นจากตัวเลขที่มีสี่หลักเรียกว่าหลักพันแทนจำนวนที่เป็นตัวเลข คือ 1,000 (one thousand)...
อ่านต่อ →
image

วิธีการอ่านตัวเลขหลักหมื่นน

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทย เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งหมื่นจากจำนวนเดิม ซึ่งเลขหลักหมื่นนี้มีจำนวนทั้งหมดห้าหลักที่มีเลข 0 (zero) จำนวน 4 ตัวอยู่ข้างหลังเลขจำนวนนับปกติ เริ่มนับจำนวนหมื่นแรก คือ 10,000 (ten thousand) อ่านว่า “เทน เธาเซินด์” แปลว่า สิบพัน...
อ่านต่อ →
image

วิธีการอ่านตัวเลขหลักแสน

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยจากจำนวนน้อยไปหามาก เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแสนจากจำนวนเดิม ซึ่งเลขในหลักแสนนี้ มีตัวเลขทั้งหมดหกหลัก โดยมีเลข 0 (zero) อยู่ข้างหลังเลขจำนวนนับทั้งหมด 5 ตัว เริ่มนับจากจำนวนหลักแสนตัวแรกคือหนึ่งแสน...
อ่านต่อ →
image

วิธีการอ่านตัวเลขหลักล้าน

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยเป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งล้านจากจำนวนเดิม ซึ่งมีคำว่า million แปลว่า จำนวนล้าน มีเลขศูนย์ตามหลังจำนวนนับทั้งหมด 6 ตัว เริ่มนับจากเลขในหลักล้านหลักแรกคือหนึ่งล้าน 1,000,000 (one million) การอ่านตัวเลขในหมวดล้านนี้ เช่น...
อ่านต่อ →
image

วิธีการอ่านตัวเลขหลักพันล้าน

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยจาก เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งพันล้านจากจำนวนเดิม เริ่มต้นนับจำนวนแรกในหมวดนี้ที่เลขหนึ่งพันล้าน หรือเรียกอีกอย่างว่าหนึ่งล้านล้าน (billion) มีตัวเลขทั้งหมดสิบตำแหน่งมีเลขศูนย์อยู่ข้างหลังจำนวนนับทั้งหมด 9 ตัว...
อ่านต่อ →
image

วิธีการอ่านตัวเลขหลักล้านล้าน

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทย จากจำนวนน้อยไปหามาก เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งล้านล้านจากจำนวนเดิม มีตัวเลขตั้งต้นทั้งหมดสิบสามตำแหน่ง มีเลขศุนย์ตามหลังสิบสองตัวและจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเลขที่เป็นจำนวนนับข้างหน้า เริ่มต้นนับจำนวนแรกในหมวดนี้ที่เลขหนึ่งล้านล้าน(trillion) ...
อ่านต่อ →