วิธีการอ่านตัวเลขหลักหน่วย

รู้แล้วแบ่งปัน:

โดยทั่วไปตามที่ทราบกันดีอยู่แล้ว เลขในหลักหน่วยนั้นคือเลขจำนวนตัวเดียว มีเพียงแค่หลักเดียวในบรรดาจำนวนนับทั้งหมด และการอ่านตัวเลขหลักหน่วยในภาษาอังกฤษ คือการอ่านเป็นคำตามที่กำหนดเป็นชื่อเฉพาะของตัวเลขแต่ละตัวไว้แล้ว เช่นเดียวกับภาษาไทย โดยเริ่มนับจำนวนที่เป็นหลักหน่วยจากตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดคือ 1 และเลขจำนวนมากที่สุดในหลักหน่วยคือ เลข 9 ดังตารางแสดงจำนวนดังนี้

ตารางแสดงจำนวนตัวเลขในหลักหน่วย

ตัวเลข

คำอังกฤษ

อ่านไทย

ความหมาย

1

one

วัน

หนึ่ง

2

two

ทู

สอง

3

three

ธรี

สาม

4

four

โฟ

สี่

5

five

ไฟฟว

ห้า

6

six

ซิคซ์

หก

7

seven

เซฟเวิน

เจ็ด

8

eight

เอท

แปด

9

nine

ไนน์

เก้า


Tips: ถ้าการอ่านจำนวนนับที่เป็นเลขตัวเดียวหลักเดียว จำนวนที่จะลืมเสียไม่ได้คือเลขศูนย์ (zero) โดยตัวเลขศูนย์นั้น ถ้าอยู่ลำพังตัวเดียวคือเลขที่แทนจำนวนของการว่างเปล่า หรือไม่มีค่าใดๆเลย แต่เลขศูนย์จะมีค่าเมื่ออยู่ข้างหลังจำนวนนับ ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 ขึ้นไป เมื่อศูนย์มีจำนวนมากขึ้นเท่าใด จำนวนนับที่อยู่ด้านหน้าก็มีค่ามากขึ้นตามด้วยเช่นกัน