วิธีการอ่านตัวเลขหลักสิบ

รู้แล้วแบ่งปัน:

ตัวเลขในหลักสิบคือ ตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่สองของจำนวนนับ มีตัวเลขทั้งหมดสองตัว ซึ่งหลักสิบจะถัดมาจากหลักหน่วย เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงอธิบายการอ่านเลขหลักสิบแบ่งออกเป็นรายละเอียดดังนี้

1. การอ่านจำนวนเต็มสิบ ที่มีเลข 1 อยู่ในตำแหน่งหลักสิบ ตามด้วยตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่เลข 0 ตั้งแต่เลข 11 -19 จะมีคำศัพท์เรียกเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษดังนี้คือ

ตัวเลข

คำอังกฤษ

อ่านไทย

ความหมาย

11

eleven

อิเลฟเวิน

สิบเอ็ด

12

twelve

ทเวลฟว

สิบสอง

13

thirteen

เธอทีน

สิบสาม

14

fourteen

โฟทีน

สิบสี่

15

fifteen

ฟิฟทีน

สิบห้า

16

sixteen

ซิคซ์ทีน

สิบหก

17

seventeen

เซฟเวินทีน

สิบเจ็ด

18

eighteen

เอททีน

สิบแปด

19

nineteen

ไนน์ทีน

สิบเก้า

2. ในกรณีตัวเลขตั้งแต่ 2-9 อยู่ในตำแหน่งหลักสิบ โดยมีเลข 0 อยู่ในตำแหน่งหลักหน่วย จะมีชื่อเรียกเรียกเฉพาะอีกเช่นกัน ดังตารางคือ

ตัวเลข

คำอังกฤษ

อ่านไทย

ความหมาย

20

twenty

ทเวนที

ยี่สิบ

30

thirty

เธอที

สามสิบ

40

forty

โฟที

สี่สิบ

50

fifty

ฟิฟที

ห้าสิบ

60

sixty

ซิคซ์ที

หกสิบ

70

seventy

เซฟเวินที

เจ็ดสิบ

80

eighty

เอทที

แปดสิบ

90

ninety

ไนน์ที

เก้าสิบ

3. ในกรณี ตัวเลข 2-9 อยู่ในตำแหน่งหลักสิบ และมีตัวเลขอื่นๆ ที่ไม่ใช่เลข 0 อยู่ในตำแหน่งหลักหน่วย จะอ่านตัวเลขในหลักสิบซ้ำกันทุกตัว ตามด้วยเลขที่แสดงในหลักหน่วย ดังตารางคือ

ตัวเลข

คำอังกฤษ

อ่านไทย

ความหมาย

21

twenty-one

ทเวนที-วัน

ยี่สิบแอ็ด

28

twenty-eight

ทเวนที-เอท

ยี่สิบแปด

43

forty-three

โฟที-ธรี

สี่สิบสาม

46

forty-six

ฟิฟที-ซิคซ์

สี่สิบแปด

65

sixty-five

ซิคซ์ที-ไฟฟว

หกสิบเอ็ด

69

sixty-nine

เซฟเวินที-ไนน์

หกสิบเก้า