วิธีการอ่านตัวเลขหลักล้านล้าน

รู้แล้วแบ่งปัน:

เลขในหลักล้านล้าน ในภาษาอังกฤษคือคำว่า trillion หรือเรียกว่า จำนวนหนึ่งพันล้านล้าน คือจำนวนนับที่อยู่ในตำแหน่งหลักล้าน โดยเป็นจำนวนที่อยู่ถัดจากหลักแสน ไปทางซ้ายมือ จะเป็นจำนวนตั้งแต่หนึ่งล้านขึ้นไป เมื่ออ่านเป็นอักษรภาษาไทย จะมีวิธีการอ่านเรียงตัวเลขของจำนวนที่อยู่ในหลักล้านก่อน แล้วจึงตามด้วยคำว่าล้านอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นตัวเลขในตำแหน่งที่สูงสุดของจำนวนนับ ดังรายละเอียดยกตัวอย่างตามจำนวนนี้คือ

1,000,000,000,000 = (หนึ่งล้านล้าน) = one trillion

ขยายความให้เข้าใจว่า ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ข้างหน้านี้ทั้งหมด คือตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่เจ็ดของหลักจำนวนนั่นคือหลักล้าน มีค่าเป็นล้าน แต่เนื่องจากในตำแหน่งหลักล้านนี้มีเลข 0 อยู่ข้างหลังจำนวนนับคือเลข 1 รวมกันจึงมีค่าเท่ากับหนึ่งล้าน(1,000,000) จึงอ่านว่า “หนึ่งล้าน” และทั้งนี้ตัวเลขทั้งหมดมีจำนวน มากที่สุดของจำนวนนับ จึงต้องอ่านคำว่า “ล้าน”ครั้งที่สองด้วย

*ตัวอย่างการอ่านตัวเลขของจำนวนนับล้านล้าน เมื่อเพิ่มจำนวนขึ้นทีละหนึ่งหลักของตัวเลขในตำแหน่งล้าน*

7,000,000,000,000 = seven trillion = (เจ็ดล้านล้าน)

62,000,000,000,000 = sixty two trillion = (หกสิบสองล้านล้าน)

117,000,000,000,000 = one hundred and seventeen trillion = (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านล้าน)

3612,000,000,000,000 = three trillion six hundred and twelve trillion (สามพันหกร้อยสิบสองล้านล้าน)

18,843,000,000,000,000 = eighteen trillion eight hundred and forty three trillion (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบสามล้านล้าน)

ค้างไว้ก่อน จะเหลือเพิ่มตัวอย่างอีก 2 ข้อ ในตำแหน่งแสนล้านและหนึ่งล้านล้านล้านอีก เพราะระบบยังไม่อ่านตัวเลขในจำนวนสิ้นสุด