วิธีการอ่านตัวเลขหลักพันล้าน

รู้แล้วแบ่งปัน:

เลขในหลักพันล้าน ในภาษาอังกฤษคือคำว่า billion หรือเรียกว่า จำนวนหนึ่งพันล้าน เรียกง่ายๆคือจำนวนนับที่อยู่ซ้ายมือของหลักแสน หรืออยู่ในตำแหน่งหลักล้านนั่นเอง ที่มีค่าเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่หนึ่ง พันขึ้นไปเมื่ออ่านเป็นอักษรภาษาไทย จะมีวิธีการอ่านเรียงตัวเลขของจำนวนที่อยู่ในหลักล้านก่อน แล้วจึงตามด้วยคำว่าล้านอีกครั้งหนึ่ง ดังรายละเอียดยกตัวอย่างตามจำนวนนี้คือ

1,000,000,000=one billion=(หนึ่งพันล้าน)

จากจำนวนดังกล่าว ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ข้างหน้านี้ทั้งหมด คือตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่เจ็ดของหลักจำนวนนั่นคือหลักล้าน มีค่าเป็นล้าน แต่เนื่องจากในตำแหน่งหลักล้านนี้มีเลข 0 อยู่ข้างหลังจำนวนนับคือเลข 1 ด้วย เมื่อรวมกันจึงมีค่าเท่ากับหนึ่งพัน(1,000) จึงอ่านว่า “หนึ่งพัน” และถ้าเรารวมจำนวนตัวเลขที่แสดงทั้งหมด จะได้ค่าที่มากที่สุดของจำนวนเป็นล้าน เราจึงต้องอ่านคำว่า “ล้าน”ครั้งที่สองตามด้วย

* ตัวอย่างการอ่านตัวเลขของจำนวนนับพันล้าน เมื่อเพิ่มจำนวนขึ้นทีละหนึ่งหลักของตัวเลขในตำแหน่งหลักล้าน*

7,000,000,000 = seven billion = (เจ็ดพันล้าน)

45,000,000,000 = forty five billion(สี่หมื่นห้าพันล้าน)

531,000,000,000 = five hundred and thirty one billion = (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันล้าน)

2,617,000,000,000 = two trillion six hundred and seventeen billion = (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้าน)