วิธีการอ่านตัวเลขหลักหมื่น

รู้แล้วแบ่งปัน:

หลักหมื่น คือตัวเลขในตำแหน่งที่ห้าของจำนวนนับ เนื่องจากว่าในภาษาอังกฤษนั้นไม่มีคำว่าหมื่น เช่นกับภาษาไทย จึงใช้คำว่าพัน (thousand)แทนจำนวนหมื่น คือการนับจำนวนสิบพันมีค่าเท่ากับหนึ่งหมื่น หมายความว่า สิบพันเท่ากับหนึ่งหมื่น ถ้ายี่สิบพันเท่ากับสองหมื่น ตัวอย่างเช่น

- จำนวนเต็มหมื่นไม่มีเศษ : 30,000=thirty thousand=(สามหมื่น)หรือ(สามสิบพัน)

- จำนวนหมื่น+หลักพัน : 84,000=eighty-four thousand=(แปดหมื่นสี่พัน)หรือ(แปดสิบสี่พัน)

- จำนวนหมื่น+หลักพัน+หลักร้อย : 54,230=fifty four thousand two hundred and thirty=(ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบ)หรือ(ห้าสิบสี่พันกับสองร้อย)

- จำนวนหมื่น+หลักพัน+หลักร้อย+หลักสิบ+หลักหน่วย : 21,748= twenty one thousand seven hundred and forty eight=(สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปด)หรือ(ยี่สิบเอ็ดพันกับเจ็ดร้อยสี่สิบแปด)

ตัวอย่างการอ่านตัวเลขหลักหมื่นเมื่อเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งหลักจากหลักหน่วย

จำนวนตามหลัก

คำอ่าน

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

เท่ากับ

อ่านไทย

อ่านอังกฤษ

8

0

0

0

0

80,000

แปดหมื่น

eighty thousand

8

7

0

0

0

87,000

แปดหมื่นเจ็ดพัน

eighty-seven thousand

8

7

4

0

0

87,400

แปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย

eighty-seven thousand four hundred

8

7

4

2

0

87,420

แปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบ

eighty-seven thousand four hundred and twenty

8

7

4

2

3

87,423

แปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสาม

eighty-seven thousand four hundred and twenty three