วิธีการอ่านตัวเลขหลักแสน

รู้แล้วแบ่งปัน:

หลักแสนคือตัวเลขในตำแหน่งที่หกของจำนวนนับ และเนื่องจากว่าในภาษาอังกฤษนั้นไม่มีคำว่าแสนอีกเช่นเดียวกัน จึงใช้คำว่าพัน (thousand)แทนจำนวนแสนเหมือนกับในหลักหมื่น คือ นับทีละหนึ่งร้อยพัน หมายถึง การนับจำนวนหนึ่งร้อยพันมีค่าเท่ากับหนึ่งแสน การอ่านตามตัวเลขหลักจำนวน ตรงตามจำนวนตัวเลขที่ปรากฎ เวลาอ่านให้อ่านตัวเลขสามตำแหน่งหน้าก่อนแล้วจึงอ่านอีกสามตำแหน่งหลัง

ตัวอย่างเช่น

300,000 = three hundred thousand = (สามแสน) หรือ (สามร้อยพัน)

920,000 = nine hundred and twenty two thousand =(เก้าแสนสองหมื่น) หรือ (เก้าร้อยยี่สิบพัน)

147,000 = one hundred and forty seven thousand =(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน) หรือ (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดพัน)

ตัวอย่างการอ่านตัวเลขหลักแสน เมื่อเพิ่มจำนวนขึ้นทีละหนึ่งหลักจากหลักหน่วย

ตัวเลขแสดงจำนวน

คำอ่าน

แสน

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

เท่ากับ

อ่านไทย

อ่านอังกฤษ

2

0

0

0

0

0

200,000

สองแสน

two hundred thousand

2

7

0

0

0

0

270,000

สองแสนเจ็ดหมื่น

two hundred and seventy thousand

2

7

5

0

0

0

275,000

สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน

two hundred and seventy five thousand

2

7

5

9

0

0

275,900

สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อย

two hundred and seventy five thousand nine hundred

2

7

5

9

8

0

275,980

สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบ

two hundred and seventy five thousand  nine hundred and  eighty

2

7

5

9

8

3

275,983

สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสาม

two hundred and seventy-five thousand  nine hundred and eighty three