เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
960,000 ถึง 1,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
960,000 nine hundred and sixty thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ เก้าแสนหกหมื่น
961,000 nine hundred and sixty one thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
962,000 nine hundred and sixty two thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ เก้าแสนหกหมื่นสองพัน
963,000 nine hundred and sixty three thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เก้าแสนหกหมื่นสามพัน
964,000 nine hundred and sixty four thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ เก้าแสนหกหมื่นสี่พัน
965,000 nine hundred and sixty five thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ เก้าแสนหกหมื่นห้าพัน
966,000 nine hundred and sixty six thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เก้าแสนหกหมื่นหกพัน
967,000 nine hundred and sixty seven thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพัน
968,000 nine hundred and sixty eight thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ เก้าแสนหกหมื่นแปดพัน
969,000 nine hundred and sixty nine thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ เก้าแสนหกหมื่นเก้าพัน
970,000 nine hundred and seventy thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เธาเซินด์ เก้าแสนเจ็ดหมื่น
971,000 nine hundred and seventy one thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
972,000 nine hundred and seventy two thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
973,000 nine hundred and seventy three thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เธาเซินด์ เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
974,000 nine hundred and seventy four thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ เธาเซินด์ เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
975,000 nine hundred and seventy five thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว เธาเซินด์ เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน
976,000 nine hundred and seventy six thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน
977,000 nine hundred and seventy seven thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
978,000 nine hundred and seventy eight thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
979,000 nine hundred and seventy nine thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
980,000 nine hundred and eighty thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ เก้าแสนแปดหมื่น
981,000 nine hundred and eighty one thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
982,000 nine hundred and eighty two thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ เก้าแสนแปดหมื่นสองพัน
983,000 nine hundred and eighty three thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ เก้าแสนแปดหมื่นสามพัน
984,000 nine hundred and eighty four thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ เก้าแสนแปดหมื่นสี่พัน
985,000 nine hundred and eighty five thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เธาเซินด์ เก้าแสนแปดหมื่นห้าพัน
986,000 nine hundred and eighty six thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เก้าแสนแปดหมื่นหกพัน
987,000 nine hundred and eighty seven thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
988,000 nine hundred and eighty eight thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เธาเซินด์ เก้าแสนแปดหมื่นแปดพัน
989,000 nine hundred and eighty nine thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เธาเซินด์ เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพัน
990,000 nine hundred and ninety thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เธาเซินด์ เก้าแสนเก้าหมื่น
991,000 nine hundred and ninety one thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เธาเซินด์ เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน
992,000 nine hundred and ninety two thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เธาเซินด์ เก้าแสนเก้าหมื่นสองพัน
993,000 nine hundred and ninety three thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เธาเซินด์ เก้าแสนเก้าหมื่นสามพัน
994,000 nine hundred and ninety four thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ เธาเซินด์ เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พัน
995,000 nine hundred and ninety five thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว เธาเซินด์ เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพัน
996,000 nine hundred and ninety six thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เก้าแสนเก้าหมื่นหกพัน
997,000 nine hundred and ninety seven thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
998,000 nine hundred and ninety eight thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เธาเซินด์ เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน
999,000 nine hundred and ninety nine thousand ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
1,000,000 one million วัน มิลเยิน หนึ่งล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 960,000 ไปจนถึงเลข 1,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 7 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000 ตัวอย่างเช่น 960,000 = nine hundred and sixty thousand (เก้าแสนหกหมื่น) , 961,000 = nine hundred and sixty one thousand (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพัน) , 962,000 = nine hundred and sixty two thousand (เก้าแสนหกหมื่นสองพัน) , 963,000 = nine hundred and sixty three thousand (เก้าแสนหกหมื่นสามพัน) , 964,000 = nine hundred and sixty four thousand (เก้าแสนหกหมื่นสี่พัน)