เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
840,000 ถึง 880,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
840,000 eight hundred and forty thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ แปดแสนสี่หมื่น
841,000 eight hundred and forty one thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน
842,000 eight hundred and forty two thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ แปดแสนสี่หมื่นสองพัน
843,000 eight hundred and forty three thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ แปดแสนสี่หมื่นสามพัน
844,000 eight hundred and forty four thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ แปดแสนสี่หมื่นสี่พัน
845,000 eight hundred and forty five thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ แปดแสนสี่หมื่นห้าพัน
846,000 eight hundred and forty six thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ แปดแสนสี่หมื่นหกพัน
847,000 eight hundred and forty seven thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
848,000 eight hundred and forty eight thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท เธาเซินด์ แปดแสนสี่หมื่นแปดพัน
849,000 eight hundred and forty nine thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ เธาเซินด์ แปดแสนสี่หมื่นเก้าพัน
850,000 eight hundred and fifty thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เธาเซินด์ แปดแสนห้าหมื่น
851,000 eight hundred and fifty one thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เธาเซินด์ แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน
852,000 eight hundred and fifty two thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เธาเซินด์ แปดแสนห้าหมื่นสองพัน
853,000 eight hundred and fifty three thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เธาเซินด์ แปดแสนห้าหมื่นสามพัน
854,000 eight hundred and fifty four thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ เธาเซินด์ แปดแสนห้าหมื่นสี่พัน
855,000 eight hundred and fifty five thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว เธาเซินด์ แปดแสนห้าหมื่นห้าพัน
856,000 eight hundred and fifty six thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ แปดแสนห้าหมื่นหกพัน
857,000 eight hundred and fifty seven thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน
858,000 eight hundred and fifty eight thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เธาเซินด์ แปดแสนห้าหมื่นแปดพัน
859,000 eight hundred and fifty nine thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ แปดแสนห้าหมื่นเก้าพัน
860,000 eight hundred and sixty thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่น
861,000 eight hundred and sixty one thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
862,000 eight hundred and sixty two thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่นสองพัน
863,000 eight hundred and sixty three thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่นสามพัน
864,000 eight hundred and sixty four thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่นสี่พัน
865,000 eight hundred and sixty five thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่นห้าพัน
866,000 eight hundred and sixty six thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่นหกพัน
867,000 eight hundred and sixty seven thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพัน
868,000 eight hundred and sixty eight thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่นแปดพัน
869,000 eight hundred and sixty nine thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่นเก้าพัน
870,000 eight hundred and seventy thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เธาเซินด์ แปดแสนเจ็ดหมื่น
871,000 eight hundred and seventy one thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
872,000 eight hundred and seventy two thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
873,000 eight hundred and seventy three thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เธาเซินด์ แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
874,000 eight hundred and seventy four thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ เธาเซินด์ แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
875,000 eight hundred and seventy five thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว เธาเซินด์ แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน
876,000 eight hundred and seventy six thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพัน
877,000 eight hundred and seventy seven thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
878,000 eight hundred and seventy eight thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
879,000 eight hundred and seventy nine thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
880,000 eight hundred and eighty thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ แปดแสนแปดหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 840,000 ไปจนถึงเลข 880,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000 ตัวอย่างเช่น 840,000 = eight hundred and forty thousand (แปดแสนสี่หมื่น) , 841,000 = eight hundred and forty one thousand (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน) , 842,000 = eight hundred and forty two thousand (แปดแสนสี่หมื่นสองพัน) , 843,000 = eight hundred and forty three thousand (แปดแสนสี่หมื่นสามพัน) , 844,000 = eight hundred and forty four thousand (แปดแสนสี่หมื่นสี่พัน)