เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
80,000 ถึง 120,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
80,000 eighty thousand เอที เธาเซินด์ แปดหมื่น
81,000 eighty one thousand เอที วัน เธาเซินด์ แปดหมื่นหนึ่งพัน
82,000 eighty two thousand เอที ทู เธาเซินด์ แปดหมื่นสองพัน
83,000 eighty three thousand เอที ธรี เธาเซินด์ แปดหมื่นสามพัน
84,000 eighty four thousand เอที โฟ เธาเซินด์ แปดหมื่นสี่พัน
85,000 eighty five thousand เอที ไฟฟว เธาเซินด์ แปดหมื่นห้าพัน
86,000 eighty six thousand เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ แปดหมื่นหกพัน
87,000 eighty seven thousand เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ แปดหมื่นเจ็ดพัน
88,000 eighty eight thousand เอที เอท เธาเซินด์ แปดหมื่นแปดพัน
89,000 eighty nine thousand เอที ไนน์ เธาเซินด์ แปดหมื่นเก้าพัน
90,000 ninety thousand ไนน์ที เธาเซินด์ เก้าหมื่น
91,000 ninety one thousand ไนน์ที วัน เธาเซินด์ เก้าหมื่นหนึ่งพัน
92,000 ninety two thousand ไนน์ที ทู เธาเซินด์ เก้าหมื่นสองพัน
93,000 ninety three thousand ไนน์ที ธรี เธาเซินด์ เก้าหมื่นสามพัน
94,000 ninety four thousand ไนน์ที โฟ เธาเซินด์ เก้าหมื่นสี่พัน
95,000 ninety five thousand ไนน์ที ไฟฟว เธาเซินด์ เก้าหมื่นห้าพัน
96,000 ninety six thousand ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เก้าหมื่นหกพัน
97,000 ninety seven thousand ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ เก้าหมื่นเจ็ดพัน
98,000 ninety eight thousand ไนน์ที เอท เธาเซินด์ เก้าหมื่นแปดพัน
99,000 ninety nine thousand ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ เก้าหมื่นเก้าพัน
100,000 one hundred thousand วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ หนึ่งแสน
101,000 one hundred and one thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งพัน
102,000 one hundred and two thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ หนึ่งแสนสองพัน
103,000 one hundred and three thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ หนึ่งแสนสามพัน
104,000 one hundred and four thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่พัน
105,000 one hundred and five thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งแสนห้าพัน
106,000 one hundred and six thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งแสนหกพัน
107,000 one hundred and seven thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งแสนเจ็ดพัน
108,000 one hundred and eight thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ หนึ่งแสนแปดพัน
109,000 one hundred and nine thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งแสนเก้าพัน
110,000 one hundred and ten thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
111,000 one hundred and eleven thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
112,000 one hundred and twelve thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
113,000 one hundred and thirteen thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
114,000 one hundred and fourteen thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
115,000 one hundred and fifteen thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
116,000 one hundred and sixteen thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
117,000 one hundred and seventeen thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
118,000 one hundred and eighteen thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
119,000 one hundred and nineteen thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
120,000 one hundred and twenty thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ หนึ่งแสนสองหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 80,000 ไปจนถึงเลข 120,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000 ตัวอย่างเช่น 80,000 = eighty thousand (แปดหมื่น) , 81,000 = eighty one thousand (แปดหมื่นหนึ่งพัน) , 82,000 = eighty two thousand (แปดหมื่นสองพัน) , 83,000 = eighty three thousand (แปดหมื่นสามพัน) , 84,000 = eighty four thousand (แปดหมื่นสี่พัน)