เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
6,080,000 ถึง 6,120,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
6,080,000 six million eighty thousand ซิคซ์ มิลเยิน เอที เธาเซินด์ หกล้านแปดหมื่น
6,081,000 six million eighty one thousand ซิคซ์ มิลเยิน เอที วัน เธาเซินด์ หกล้านแปดหมื่นหนึ่งพัน
6,082,000 six million eighty two thousand ซิคซ์ มิลเยิน เอที ทู เธาเซินด์ หกล้านแปดหมื่นสองพัน
6,083,000 six million eighty three thousand ซิคซ์ มิลเยิน เอที ธรี เธาเซินด์ หกล้านแปดหมื่นสามพัน
6,084,000 six million eighty four thousand ซิคซ์ มิลเยิน เอที โฟ เธาเซินด์ หกล้านแปดหมื่นสี่พัน
6,085,000 six million eighty five thousand ซิคซ์ มิลเยิน เอที ไฟฟว เธาเซินด์ หกล้านแปดหมื่นห้าพัน
6,086,000 six million eighty six thousand ซิคซ์ มิลเยิน เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ หกล้านแปดหมื่นหกพัน
6,087,000 six million eighty seven thousand ซิคซ์ มิลเยิน เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ หกล้านแปดหมื่นเจ็ดพัน
6,088,000 six million eighty eight thousand ซิคซ์ มิลเยิน เอที เอท เธาเซินด์ หกล้านแปดหมื่นแปดพัน
6,089,000 six million eighty nine thousand ซิคซ์ มิลเยิน เอที ไนน์ เธาเซินด์ หกล้านแปดหมื่นเก้าพัน
6,090,000 six million ninety thousand ซิคซ์ มิลเยิน ไนน์ที เธาเซินด์ หกล้านเก้าหมื่น
6,091,000 six million ninety one thousand ซิคซ์ มิลเยิน ไนน์ที วัน เธาเซินด์ หกล้านเก้าหมื่นหนึ่งพัน
6,092,000 six million ninety two thousand ซิคซ์ มิลเยิน ไนน์ที ทู เธาเซินด์ หกล้านเก้าหมื่นสองพัน
6,093,000 six million ninety three thousand ซิคซ์ มิลเยิน ไนน์ที ธรี เธาเซินด์ หกล้านเก้าหมื่นสามพัน
6,094,000 six million ninety four thousand ซิคซ์ มิลเยิน ไนน์ที โฟ เธาเซินด์ หกล้านเก้าหมื่นสี่พัน
6,095,000 six million ninety five thousand ซิคซ์ มิลเยิน ไนน์ที ไฟฟว เธาเซินด์ หกล้านเก้าหมื่นห้าพัน
6,096,000 six million ninety six thousand ซิคซ์ มิลเยิน ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ หกล้านเก้าหมื่นหกพัน
6,097,000 six million ninety seven thousand ซิคซ์ มิลเยิน ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ หกล้านเก้าหมื่นเจ็ดพัน
6,098,000 six million ninety eight thousand ซิคซ์ มิลเยิน ไนน์ที เอท เธาเซินด์ หกล้านเก้าหมื่นแปดพัน
6,099,000 six million ninety nine thousand ซิคซ์ มิลเยิน ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ หกล้านเก้าหมื่นเก้าพัน
6,100,000 six million one hundred thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสน
6,101,000 six million one hundred and one thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งพัน
6,102,000 six million one hundred and two thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนสองพัน
6,103,000 six million one hundred and three thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนสามพัน
6,104,000 six million one hundred and four thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนสี่พัน
6,105,000 six million one hundred and five thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนห้าพัน
6,106,000 six million one hundred and six thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนหกพัน
6,107,000 six million one hundred and seven thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดพัน
6,108,000 six million one hundred and eight thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนแปดพัน
6,109,000 six million one hundred and nine thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนเก้าพัน
6,110,000 six million one hundred and ten thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
6,111,000 six million one hundred and eleven thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
6,112,000 six million one hundred and twelve thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
6,113,000 six million one hundred and thirteen thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
6,114,000 six million one hundred and fourteen thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
6,115,000 six million one hundred and fifteen thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
6,116,000 six million one hundred and sixteen thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
6,117,000 six million one hundred and seventeen thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
6,118,000 six million one hundred and eighteen thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
6,119,000 six million one hundred and nineteen thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
6,120,000 six million one hundred and twenty thousand ซิคซ์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 6,080,000 ไปจนถึงเลข 6,120,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 7 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000 ตัวอย่างเช่น 6,080,000 = six million eighty thousand (หกล้านแปดหมื่น) , 6,081,000 = six million eighty one thousand (หกล้านแปดหมื่นหนึ่งพัน) , 6,082,000 = six million eighty two thousand (หกล้านแปดหมื่นสองพัน) , 6,083,000 = six million eighty three thousand (หกล้านแปดหมื่นสามพัน) , 6,084,000 = six million eighty four thousand (หกล้านแปดหมื่นสี่พัน)