เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
400,000 ถึง 440,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
400,000 four hundred thousand โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ สี่แสน
401,000 four hundred and one thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ สี่แสนหนึ่งพัน
402,000 four hundred and two thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ สี่แสนสองพัน
403,000 four hundred and three thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ สี่แสนสามพัน
404,000 four hundred and four thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ สี่แสนสี่พัน
405,000 four hundred and five thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ สี่แสนห้าพัน
406,000 four hundred and six thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ สี่แสนหกพัน
407,000 four hundred and seven thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ สี่แสนเจ็ดพัน
408,000 four hundred and eight thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ สี่แสนแปดพัน
409,000 four hundred and nine thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ สี่แสนเก้าพัน
410,000 four hundred and ten thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ สี่แสนหนึ่งหมื่น
411,000 four hundred and eleven thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
412,000 four hundred and twelve thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพัน
413,000 four hundred and thirteen thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพัน
414,000 four hundred and fourteen thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
415,000 four hundred and fifteen thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
416,000 four hundred and sixteen thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพัน
417,000 four hundred and seventeen thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เธาเซินด์ สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
418,000 four hundred and eighteen thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เธาเซินด์ สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
419,000 four hundred and nineteen thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน เธาเซินด์ สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
420,000 four hundred and twenty thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ สี่แสนสองหมื่น
421,000 four hundred and twenty one thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพัน
422,000 four hundred and twenty two thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ สี่แสนสองหมื่นสองพัน
423,000 four hundred and twenty three thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ สี่แสนสองหมื่นสามพัน
424,000 four hundred and twenty four thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ เธาเซินด์ สี่แสนสองหมื่นสี่พัน
425,000 four hundred and twenty five thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ สี่แสนสองหมื่นห้าพัน
426,000 four hundred and twenty six thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ สี่แสนสองหมื่นหกพัน
427,000 four hundred and twenty seven thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพัน
428,000 four hundred and twenty eight thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ สี่แสนสองหมื่นแปดพัน
429,000 four hundred and twenty nine thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ สี่แสนสองหมื่นเก้าพัน
430,000 four hundred and thirty thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ สี่แสนสามหมื่น
431,000 four hundred and thirty one thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพัน
432,000 four hundred and thirty two thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ สี่แสนสามหมื่นสองพัน
433,000 four hundred and thirty three thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ สี่แสนสามหมื่นสามพัน
434,000 four hundred and thirty four thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ สี่แสนสามหมื่นสี่พัน
435,000 four hundred and thirty five thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ สี่แสนสามหมื่นห้าพัน
436,000 four hundred and thirty six thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ สี่แสนสามหมื่นหกพัน
437,000 four hundred and thirty seven thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพัน
438,000 four hundred and thirty eight thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ สี่แสนสามหมื่นแปดพัน
439,000 four hundred and thirty nine thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ สี่แสนสามหมื่นเก้าพัน
440,000 four hundred and forty thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ สี่แสนสี่หมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 400,000 ไปจนถึงเลข 440,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000 ตัวอย่างเช่น 400,000 = four hundred thousand (สี่แสน) , 401,000 = four hundred and one thousand (สี่แสนหนึ่งพัน) , 402,000 = four hundred and two thousand (สี่แสนสองพัน) , 403,000 = four hundred and three thousand (สี่แสนสามพัน) , 404,000 = four hundred and four thousand (สี่แสนสี่พัน)