เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
40,000 ถึง 80,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
40,000 forty thousand โฟที เธาเซินด์ สี่หมื่น
41,000 forty one thousand โฟที วัน เธาเซินด์ สี่หมื่นหนึ่งพัน
42,000 forty two thousand โฟที ทู เธาเซินด์ สี่หมื่นสองพัน
43,000 forty three thousand โฟที ธรี เธาเซินด์ สี่หมื่นสามพัน
44,000 forty four thousand โฟที โฟ เธาเซินด์ สี่หมื่นสี่พัน
45,000 forty five thousand โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ สี่หมื่นห้าพัน
46,000 forty six thousand โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ สี่หมื่นหกพัน
47,000 forty seven thousand โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ สี่หมื่นเจ็ดพัน
48,000 forty eight thousand โฟที เอท เธาเซินด์ สี่หมื่นแปดพัน
49,000 forty nine thousand โฟที ไนน์ เธาเซินด์ สี่หมื่นเก้าพัน
50,000 fifty thousand ฟิฟที เธาเซินด์ ห้าหมื่น
51,000 fifty one thousand ฟิฟที วัน เธาเซินด์ ห้าหมื่นหนึ่งพัน
52,000 fifty two thousand ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ห้าหมื่นสองพัน
53,000 fifty three thousand ฟิฟที ธรี เธาเซินด์ ห้าหมื่นสามพัน
54,000 fifty four thousand ฟิฟที โฟ เธาเซินด์ ห้าหมื่นสี่พัน
55,000 fifty five thousand ฟิฟที ไฟฟว เธาเซินด์ ห้าหมื่นห้าพัน
56,000 fifty six thousand ฟิฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ ห้าหมื่นหกพัน
57,000 fifty seven thousand ฟิฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ ห้าหมื่นเจ็ดพัน
58,000 fifty eight thousand ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ห้าหมื่นแปดพัน
59,000 fifty nine thousand ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ห้าหมื่นเก้าพัน
60,000 sixty thousand ซิคซ์ที เธาเซินด์ หกหมื่น
61,000 sixty one thousand ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ หกหมื่นหนึ่งพัน
62,000 sixty two thousand ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ หกหมื่นสองพัน
63,000 sixty three thousand ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ หกหมื่นสามพัน
64,000 sixty four thousand ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ หกหมื่นสี่พัน
65,000 sixty five thousand ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ หกหมื่นห้าพัน
66,000 sixty six thousand ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ หกหมื่นหกพัน
67,000 sixty seven thousand ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ หกหมื่นเจ็ดพัน
68,000 sixty eight thousand ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ หกหมื่นแปดพัน
69,000 sixty nine thousand ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ หกหมื่นเก้าพัน
70,000 seventy thousand เซฟเวินที เธาเซินด์ เจ็ดหมื่น
71,000 seventy one thousand เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
72,000 seventy two thousand เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นสองพัน
73,000 seventy three thousand เซฟเวินที ธรี เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นสามพัน
74,000 seventy four thousand เซฟเวินที โฟ เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นสี่พัน
75,000 seventy five thousand เซฟเวินที ไฟฟว เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นห้าพัน
76,000 seventy six thousand เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นหกพัน
77,000 seventy seven thousand เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
78,000 seventy eight thousand เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นแปดพัน
79,000 seventy nine thousand เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นเก้าพัน
80,000 eighty thousand เอที เธาเซินด์ แปดหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 40,000 ไปจนถึงเลข 80,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000 ตัวอย่างเช่น 40,000 = forty thousand (สี่หมื่น) , 41,000 = forty one thousand (สี่หมื่นหนึ่งพัน) , 42,000 = forty two thousand (สี่หมื่นสองพัน) , 43,000 = forty three thousand (สี่หมื่นสามพัน) , 44,000 = forty four thousand (สี่หมื่นสี่พัน)