เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
320,000 ถึง 360,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
320,000 three hundred and twenty thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ สามแสนสองหมื่น
321,000 three hundred and twenty one thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ สามแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
322,000 three hundred and twenty two thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ สามแสนสองหมื่นสองพัน
323,000 three hundred and twenty three thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ สามแสนสองหมื่นสามพัน
324,000 three hundred and twenty four thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ เธาเซินด์ สามแสนสองหมื่นสี่พัน
325,000 three hundred and twenty five thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ สามแสนสองหมื่นห้าพัน
326,000 three hundred and twenty six thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ สามแสนสองหมื่นหกพัน
327,000 three hundred and twenty seven thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ สามแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
328,000 three hundred and twenty eight thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ สามแสนสองหมื่นแปดพัน
329,000 three hundred and twenty nine thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ สามแสนสองหมื่นเก้าพัน
330,000 three hundred and thirty thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ สามแสนสามหมื่น
331,000 three hundred and thirty one thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ สามแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
332,000 three hundred and thirty two thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ สามแสนสามหมื่นสองพัน
333,000 three hundred and thirty three thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ สามแสนสามหมื่นสามพัน
334,000 three hundred and thirty four thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ สามแสนสามหมื่นสี่พัน
335,000 three hundred and thirty five thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ สามแสนสามหมื่นห้าพัน
336,000 three hundred and thirty six thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ สามแสนสามหมื่นหกพัน
337,000 three hundred and thirty seven thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
338,000 three hundred and thirty eight thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ สามแสนสามหมื่นแปดพัน
339,000 three hundred and thirty nine thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ สามแสนสามหมื่นเก้าพัน
340,000 three hundred and forty thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่น
341,000 three hundred and forty one thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน
342,000 three hundred and forty two thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่นสองพัน
343,000 three hundred and forty three thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่นสามพัน
344,000 three hundred and forty four thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่นสี่พัน
345,000 three hundred and forty five thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่นห้าพัน
346,000 three hundred and forty six thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่นหกพัน
347,000 three hundred and forty seven thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
348,000 three hundred and forty eight thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่นแปดพัน
349,000 three hundred and forty nine thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่นเก้าพัน
350,000 three hundred and fifty thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เธาเซินด์ สามแสนห้าหมื่น
351,000 three hundred and fifty one thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เธาเซินด์ สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน
352,000 three hundred and fifty two thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เธาเซินด์ สามแสนห้าหมื่นสองพัน
353,000 three hundred and fifty three thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เธาเซินด์ สามแสนห้าหมื่นสามพัน
354,000 three hundred and fifty four thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ เธาเซินด์ สามแสนห้าหมื่นสี่พัน
355,000 three hundred and fifty five thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว เธาเซินด์ สามแสนห้าหมื่นห้าพัน
356,000 three hundred and fifty six thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ สามแสนห้าหมื่นหกพัน
357,000 three hundred and fifty seven thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน
358,000 three hundred and fifty eight thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เธาเซินด์ สามแสนห้าหมื่นแปดพัน
359,000 three hundred and fifty nine thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ สามแสนห้าหมื่นเก้าพัน
360,000 three hundred and sixty thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ สามแสนหกหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 320,000 ไปจนถึงเลข 360,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000 ตัวอย่างเช่น 320,000 = three hundred and twenty thousand (สามแสนสองหมื่น) , 321,000 = three hundred and twenty one thousand (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพัน) , 322,000 = three hundred and twenty two thousand (สามแสนสองหมื่นสองพัน) , 323,000 = three hundred and twenty three thousand (สามแสนสองหมื่นสามพัน) , 324,000 = three hundred and twenty four thousand (สามแสนสองหมื่นสี่พัน)