เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
280,000 ถึง 320,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
280,000 two hundred and eighty thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ สองแสนแปดหมื่น
281,000 two hundred and eighty one thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
282,000 two hundred and eighty two thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ สองแสนแปดหมื่นสองพัน
283,000 two hundred and eighty three thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ สองแสนแปดหมื่นสามพัน
284,000 two hundred and eighty four thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ สองแสนแปดหมื่นสี่พัน
285,000 two hundred and eighty five thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เธาเซินด์ สองแสนแปดหมื่นห้าพัน
286,000 two hundred and eighty six thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ สองแสนแปดหมื่นหกพัน
287,000 two hundred and eighty seven thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
288,000 two hundred and eighty eight thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เธาเซินด์ สองแสนแปดหมื่นแปดพัน
289,000 two hundred and eighty nine thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เธาเซินด์ สองแสนแปดหมื่นเก้าพัน
290,000 two hundred and ninety thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เธาเซินด์ สองแสนเก้าหมื่น
291,000 two hundred and ninety one thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เธาเซินด์ สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน
292,000 two hundred and ninety two thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เธาเซินด์ สองแสนเก้าหมื่นสองพัน
293,000 two hundred and ninety three thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เธาเซินด์ สองแสนเก้าหมื่นสามพัน
294,000 two hundred and ninety four thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ เธาเซินด์ สองแสนเก้าหมื่นสี่พัน
295,000 two hundred and ninety five thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว เธาเซินด์ สองแสนเก้าหมื่นห้าพัน
296,000 two hundred and ninety six thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ สองแสนเก้าหมื่นหกพัน
297,000 two hundred and ninety seven thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
298,000 two hundred and ninety eight thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เธาเซินด์ สองแสนเก้าหมื่นแปดพัน
299,000 two hundred and ninety nine thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ สองแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
300,000 three hundred thousand ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ สามแสน
301,000 three hundred and one thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งพัน
302,000 three hundred and two thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ สามแสนสองพัน
303,000 three hundred and three thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ สามแสนสามพัน
304,000 three hundred and four thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ สามแสนสี่พัน
305,000 three hundred and five thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ สามแสนห้าพัน
306,000 three hundred and six thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ สามแสนหกพัน
307,000 three hundred and seven thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ สามแสนเจ็ดพัน
308,000 three hundred and eight thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ สามแสนแปดพัน
309,000 three hundred and nine thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ สามแสนเก้าพัน
310,000 three hundred and ten thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งหมื่น
311,000 three hundred and eleven thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
312,000 three hundred and twelve thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
313,000 three hundred and thirteen thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
314,000 three hundred and fourteen thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
315,000 three hundred and fifteen thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
316,000 three hundred and sixteen thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
317,000 three hundred and seventeen thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
318,000 three hundred and eighteen thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
319,000 three hundred and nineteen thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
320,000 three hundred and twenty thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ สามแสนสองหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 280,000 ไปจนถึงเลข 320,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000 ตัวอย่างเช่น 280,000 = two hundred and eighty thousand (สองแสนแปดหมื่น) , 281,000 = two hundred and eighty one thousand (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน) , 282,000 = two hundred and eighty two thousand (สองแสนแปดหมื่นสองพัน) , 283,000 = two hundred and eighty three thousand (สองแสนแปดหมื่นสามพัน) , 284,000 = two hundred and eighty four thousand (สองแสนแปดหมื่นสี่พัน)