เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
2,600,000 ถึง 2,640,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
2,600,000 two million six hundred thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สองล้านหกแสน
2,601,000 two million six hundred and one thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนหนึ่งพัน
2,602,000 two million six hundred and two thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสองพัน
2,603,000 two million six hundred and three thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสามพัน
2,604,000 two million six hundred and four thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสี่พัน
2,605,000 two million six hundred and five thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ สองล้านหกแสนห้าพัน
2,606,000 two million six hundred and six thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ สองล้านหกแสนหกพัน
2,607,000 two million six hundred and seven thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนเจ็ดพัน
2,608,000 two million six hundred and eight thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ สองล้านหกแสนแปดพัน
2,609,000 two million six hundred and nine thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ สองล้านหกแสนเก้าพัน
2,610,000 two million six hundred and ten thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่น
2,611,000 two million six hundred and eleven thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
2,612,000 two million six hundred and twelve thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
2,613,000 two million six hundred and thirteen thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
2,614,000 two million six hundred and fourteen thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
2,615,000 two million six hundred and fifteen thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
2,616,000 two million six hundred and sixteen thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
2,617,000 two million six hundred and seventeen thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
2,618,000 two million six hundred and eighteen thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
2,619,000 two million six hundred and nineteen thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
2,620,000 two million six hundred and twenty thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสองหมื่น
2,621,000 two million six hundred and twenty one thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
2,622,000 two million six hundred and twenty two thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสองหมื่นสองพัน
2,623,000 two million six hundred and twenty three thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสองหมื่นสามพัน
2,624,000 two million six hundred and twenty four thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสองหมื่นสี่พัน
2,625,000 two million six hundred and twenty five thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพัน
2,626,000 two million six hundred and twenty six thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสองหมื่นหกพัน
2,627,000 two million six hundred and twenty seven thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
2,628,000 two million six hundred and twenty eight thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสองหมื่นแปดพัน
2,629,000 two million six hundred and twenty nine thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพัน
2,630,000 two million six hundred and thirty thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสามหมื่น
2,631,000 two million six hundred and thirty one thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
2,632,000 two million six hundred and thirty two thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสามหมื่นสองพัน
2,633,000 two million six hundred and thirty three thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสามหมื่นสามพัน
2,634,000 two million six hundred and thirty four thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสามหมื่นสี่พัน
2,635,000 two million six hundred and thirty five thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสามหมื่นห้าพัน
2,636,000 two million six hundred and thirty six thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสามหมื่นหกพัน
2,637,000 two million six hundred and thirty seven thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
2,638,000 two million six hundred and thirty eight thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสามหมื่นแปดพัน
2,639,000 two million six hundred and thirty nine thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพัน
2,640,000 two million six hundred and forty thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ สองล้านหกแสนสี่หมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 2,600,000 ไปจนถึงเลข 2,640,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 7 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000 ตัวอย่างเช่น 2,600,000 = two million six hundred thousand (สองล้านหกแสน) , 2,601,000 = two million six hundred and one thousand (สองล้านหกแสนหนึ่งพัน) , 2,602,000 = two million six hundred and two thousand (สองล้านหกแสนสองพัน) , 2,603,000 = two million six hundred and three thousand (สองล้านหกแสนสามพัน) , 2,604,000 = two million six hundred and four thousand (สองล้านหกแสนสี่พัน)