เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
1,320,000 ถึง 1,360,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,320,000 one million three hundred and twenty thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่น
1,321,000 one million three hundred and twenty one thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
1,322,000 one million three hundred and twenty two thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพัน
1,323,000 one million three hundred and twenty three thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามพัน
1,324,000 one million three hundred and twenty four thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่พัน
1,325,000 one million three hundred and twenty five thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพัน
1,326,000 one million three hundred and twenty six thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหกพัน
1,327,000 one million three hundred and twenty seven thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
1,328,000 one million three hundred and twenty eight thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพัน
1,329,000 one million three hundred and twenty nine thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพัน
1,330,000 one million three hundred and thirty thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่น
1,331,000 one million three hundred and thirty one thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
1,332,000 one million three hundred and thirty two thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสองพัน
1,333,000 one million three hundred and thirty three thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพัน
1,334,000 one million three hundred and thirty four thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสี่พัน
1,335,000 one million three hundred and thirty five thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพัน
1,336,000 one million three hundred and thirty six thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพัน
1,337,000 one million three hundred and thirty seven thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
1,338,000 one million three hundred and thirty eight thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพัน
1,339,000 one million three hundred and thirty nine thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพัน
1,340,000 one million three hundred and forty thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่น
1,341,000 one million three hundred and forty one thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน
1,342,000 one million three hundred and forty two thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสองพัน
1,343,000 one million three hundred and forty three thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพัน
1,344,000 one million three hundred and forty four thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พัน
1,345,000 one million three hundred and forty five thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน
1,346,000 one million three hundred and forty six thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหกพัน
1,347,000 one million three hundred and forty seven thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
1,348,000 one million three hundred and forty eight thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพัน
1,349,000 one million three hundred and forty nine thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพัน
1,350,000 one million three hundred and fifty thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่น
1,351,000 one million three hundred and fifty one thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน
1,352,000 one million three hundred and fifty two thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพัน
1,353,000 one million three hundred and fifty three thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพัน
1,354,000 one million three hundred and fifty four thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พัน
1,355,000 one million three hundred and fifty five thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพัน
1,356,000 one million three hundred and fifty six thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหกพัน
1,357,000 one million three hundred and fifty seven thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน
1,358,000 one million three hundred and fifty eight thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพัน
1,359,000 one million three hundred and fifty nine thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพัน
1,360,000 one million three hundred and sixty thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,320,000 ไปจนถึงเลข 1,360,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 7 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000 ตัวอย่างเช่น 1,320,000 = one million three hundred and twenty thousand (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่น) , 1,321,000 = one million three hundred and twenty one thousand (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพัน) , 1,322,000 = one million three hundred and twenty two thousand (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพัน) , 1,323,000 = one million three hundred and twenty three thousand (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามพัน) , 1,324,000 = one million three hundred and twenty four thousand (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่พัน)