เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
1,240,000 ถึง 1,280,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,240,000 one million two hundred and forty thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่น
1,241,000 one million two hundred and forty one thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน
1,242,000 one million two hundred and forty two thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพัน
1,243,000 one million two hundred and forty three thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพัน
1,244,000 one million two hundred and forty four thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พัน
1,245,000 one million two hundred and forty five thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพัน
1,246,000 one million two hundred and forty six thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกพัน
1,247,000 one million two hundred and forty seven thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
1,248,000 one million two hundred and forty eight thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพัน
1,249,000 one million two hundred and forty nine thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพัน
1,250,000 one million two hundred and fifty thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น
1,251,000 one million two hundred and fifty one thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน
1,252,000 one million two hundred and fifty two thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสองพัน
1,253,000 one million two hundred and fifty three thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสามพัน
1,254,000 one million two hundred and fifty four thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พัน
1,255,000 one million two hundred and fifty five thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพัน
1,256,000 one million two hundred and fifty six thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหกพัน
1,257,000 one million two hundred and fifty seven thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน
1,258,000 one million two hundred and fifty eight thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพัน
1,259,000 one million two hundred and fifty nine thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพัน
1,260,000 one million two hundred and sixty thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่น
1,261,000 one million two hundred and sixty one thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
1,262,000 one million two hundred and sixty two thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพัน
1,263,000 one million two hundred and sixty three thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพัน
1,264,000 one million two hundred and sixty four thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พัน
1,265,000 one million two hundred and sixty five thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพัน
1,266,000 one million two hundred and sixty six thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหกพัน
1,267,000 one million two hundred and sixty seven thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพัน
1,268,000 one million two hundred and sixty eight thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพัน
1,269,000 one million two hundred and sixty nine thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพัน
1,270,000 one million two hundred and seventy thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่น
1,271,000 one million two hundred and seventy one thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
1,272,000 one million two hundred and seventy two thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
1,273,000 one million two hundred and seventy three thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
1,274,000 one million two hundred and seventy four thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
1,275,000 one million two hundred and seventy five thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน
1,276,000 one million two hundred and seventy six thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพัน
1,277,000 one million two hundred and seventy seven thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
1,278,000 one million two hundred and seventy eight thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
1,279,000 one million two hundred and seventy nine thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
1,280,000 one million two hundred and eighty thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,240,000 ไปจนถึงเลข 1,280,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 7 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000 ตัวอย่างเช่น 1,240,000 = one million two hundred and forty thousand (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่น) , 1,241,000 = one million two hundred and forty one thousand (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน) , 1,242,000 = one million two hundred and forty two thousand (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพัน) , 1,243,000 = one million two hundred and forty three thousand (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพัน) , 1,244,000 = one million two hundred and forty four thousand (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พัน)