เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
1,200,000 ถึง 1,240,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,200,000 one million two hundred thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสน
1,201,000 one million two hundred and one thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพัน
1,202,000 one million two hundred and two thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสองพัน
1,203,000 one million two hundred and three thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสามพัน
1,204,000 one million two hundred and four thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสี่พัน
1,205,000 one million two hundred and five thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนห้าพัน
1,206,000 one million two hundred and six thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหกพัน
1,207,000 one million two hundred and seven thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพัน
1,208,000 one million two hundred and eight thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนแปดพัน
1,209,000 one million two hundred and nine thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนเก้าพัน
1,210,000 one million two hundred and ten thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่น
1,211,000 one million two hundred and eleven thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
1,212,000 one million two hundred and twelve thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
1,213,000 one million two hundred and thirteen thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
1,214,000 one million two hundred and fourteen thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
1,215,000 one million two hundred and fifteen thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
1,216,000 one million two hundred and sixteen thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
1,217,000 one million two hundred and seventeen thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
1,218,000 one million two hundred and eighteen thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
1,219,000 one million two hundred and nineteen thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
1,220,000 one million two hundred and twenty thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่น
1,221,000 one million two hundred and twenty one thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
1,222,000 one million two hundred and twenty two thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพัน
1,223,000 one million two hundred and twenty three thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสามพัน
1,224,000 one million two hundred and twenty four thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พัน
1,225,000 one million two hundred and twenty five thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพัน
1,226,000 one million two hundred and twenty six thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพัน
1,227,000 one million two hundred and twenty seven thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
1,228,000 one million two hundred and twenty eight thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพัน
1,229,000 one million two hundred and twenty nine thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพัน
1,230,000 one million two hundred and thirty thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่น
1,231,000 one million two hundred and thirty one thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
1,232,000 one million two hundred and thirty two thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพัน
1,233,000 one million two hundred and thirty three thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพัน
1,234,000 one million two hundred and thirty four thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พัน
1,235,000 one million two hundred and thirty five thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพัน
1,236,000 one million two hundred and thirty six thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหกพัน
1,237,000 one million two hundred and thirty seven thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
1,238,000 one million two hundred and thirty eight thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพัน
1,239,000 one million two hundred and thirty nine thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพัน
1,240,000 one million two hundred and forty thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,200,000 ไปจนถึงเลข 1,240,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 7 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000 ตัวอย่างเช่น 1,200,000 = one million two hundred thousand (หนึ่งล้านสองแสน) , 1,201,000 = one million two hundred and one thousand (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพัน) , 1,202,000 = one million two hundred and two thousand (หนึ่งล้านสองแสนสองพัน) , 1,203,000 = one million two hundred and three thousand (หนึ่งล้านสองแสนสามพัน) , 1,204,000 = one million two hundred and four thousand (หนึ่งล้านสองแสนสี่พัน)