เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
1,040,000 ถึง 1,080,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,040,000 one million forty thousand วัน มิลเยิน โฟที เธาเซินด์ หนึ่งล้านสี่หมื่น
1,041,000 one million forty one thousand วัน มิลเยิน โฟที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพัน
1,042,000 one million forty two thousand วัน มิลเยิน โฟที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพัน
1,043,000 one million forty three thousand วัน มิลเยิน โฟที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านสี่หมื่นสามพัน
1,044,000 one million forty four thousand วัน มิลเยิน โฟที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พัน
1,045,000 one million forty five thousand วัน มิลเยิน โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพัน
1,046,000 one million forty six thousand วัน มิลเยิน โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพัน
1,047,000 one million forty seven thousand วัน มิลเยิน โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพัน
1,048,000 one million forty eight thousand วัน มิลเยิน โฟที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพัน
1,049,000 one million forty nine thousand วัน มิลเยิน โฟที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพัน
1,050,000 one million fifty thousand วัน มิลเยิน ฟิฟที เธาเซินด์ หนึ่งล้านห้าหมื่น
1,051,000 one million fifty one thousand วัน มิลเยิน ฟิฟที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพัน
1,052,000 one million fifty two thousand วัน มิลเยิน ฟิฟที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพัน
1,053,000 one million fifty three thousand วัน มิลเยิน ฟิฟที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพัน
1,054,000 one million fifty four thousand วัน มิลเยิน ฟิฟที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พัน
1,055,000 one million fifty five thousand วัน มิลเยิน ฟิฟที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพัน
1,056,000 one million fifty six thousand วัน มิลเยิน ฟิฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพัน
1,057,000 one million fifty seven thousand วัน มิลเยิน ฟิฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพัน
1,058,000 one million fifty eight thousand วัน มิลเยิน ฟิฟที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพัน
1,059,000 one million fifty nine thousand วัน มิลเยิน ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพัน
1,060,000 one million sixty thousand วัน มิลเยิน ซิคซ์ที เธาเซินด์ หนึ่งล้านหกหมื่น
1,061,000 one million sixty one thousand วัน มิลเยิน ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพัน
1,062,000 one million sixty two thousand วัน มิลเยิน ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านหกหมื่นสองพัน
1,063,000 one million sixty three thousand วัน มิลเยิน ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านหกหมื่นสามพัน
1,064,000 one million sixty four thousand วัน มิลเยิน ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พัน
1,065,000 one million sixty five thousand วัน มิลเยิน ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพัน
1,066,000 one million sixty six thousand วัน มิลเยิน ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านหกหมื่นหกพัน
1,067,000 one million sixty seven thousand วัน มิลเยิน ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านหกหมื่นเจ็ดพัน
1,068,000 one million sixty eight thousand วัน มิลเยิน ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพัน
1,069,000 one million sixty nine thousand วัน มิลเยิน ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพัน
1,070,000 one million seventy thousand วัน มิลเยิน เซฟเวินที เธาเซินด์ หนึ่งล้านเจ็ดหมื่น
1,071,000 one million seventy one thousand วัน มิลเยิน เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
1,072,000 one million seventy two thousand วัน มิลเยิน เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพัน
1,073,000 one million seventy three thousand วัน มิลเยิน เซฟเวินที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพัน
1,074,000 one million seventy four thousand วัน มิลเยิน เซฟเวินที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พัน
1,075,000 one million seventy five thousand วัน มิลเยิน เซฟเวินที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพัน
1,076,000 one million seventy six thousand วัน มิลเยิน เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพัน
1,077,000 one million seventy seven thousand วัน มิลเยิน เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
1,078,000 one million seventy eight thousand วัน มิลเยิน เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพัน
1,079,000 one million seventy nine thousand วัน มิลเยิน เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพัน
1,080,000 one million eighty thousand วัน มิลเยิน เอที เธาเซินด์ หนึ่งล้านแปดหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,040,000 ไปจนถึงเลข 1,080,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 7 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000 ตัวอย่างเช่น 1,040,000 = one million forty thousand (หนึ่งล้านสี่หมื่น) , 1,041,000 = one million forty one thousand (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพัน) , 1,042,000 = one million forty two thousand (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพัน) , 1,043,000 = one million forty three thousand (หนึ่งล้านสี่หมื่นสามพัน) , 1,044,000 = one million forty four thousand (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พัน)