เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
9,600 ถึง 10,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
9,600 nine thousand six hundred ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เก้าพันหกร้อย
9,610 nine thousand six hundred and ten ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้าพันหกร้อยสิบ
9,620 nine thousand six hundred and twenty ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้าพันหกร้อยยี่สิบ
9,630 nine thousand six hundred and thirty ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้าพันหกร้อยสามสิบ
9,640 nine thousand six hundred and forty ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เก้าพันหกร้อยสี่สิบ
9,650 nine thousand six hundred and fifty ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้าพันหกร้อยห้าสิบ
9,660 nine thousand six hundred and sixty ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เก้าพันหกร้อยหกสิบ
9,670 nine thousand six hundred and seventy ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ
9,680 nine thousand six hundred and eighty ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เก้าพันหกร้อยแปดสิบ
9,690 nine thousand six hundred and ninety ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้าพันหกร้อยเก้าสิบ
9,700 nine thousand seven hundred ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้าพันเจ็ดร้อย
9,710 nine thousand seven hundred and ten ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้าพันเจ็ดร้อยสิบ
9,720 nine thousand seven hundred and twenty ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
9,730 nine thousand seven hundred and thirty ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบ
9,740 nine thousand seven hundred and forty ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
9,750 nine thousand seven hundred and fifty ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
9,760 nine thousand seven hundred and sixty ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบ
9,770 nine thousand seven hundred and seventy ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
9,780 nine thousand seven hundred and eighty ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที เก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
9,790 nine thousand seven hundred and ninety ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
9,800 nine thousand eight hundred ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เก้าพันแปดร้อย
9,810 nine thousand eight hundred and ten ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้าพันแปดร้อยสิบ
9,820 nine thousand eight hundred and twenty ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้าพันแปดร้อยยี่สิบ
9,830 nine thousand eight hundred and thirty ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้าพันแปดร้อยสามสิบ
9,840 nine thousand eight hundred and forty ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เก้าพันแปดร้อยสี่สิบ
9,850 nine thousand eight hundred and fifty ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้าพันแปดร้อยห้าสิบ
9,860 nine thousand eight hundred and sixty ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เก้าพันแปดร้อยหกสิบ
9,870 nine thousand eight hundred and seventy ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
9,880 nine thousand eight hundred and eighty ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เก้าพันแปดร้อยแปดสิบ
9,890 nine thousand eight hundred and ninety ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้าพันแปดร้อยเก้าสิบ
9,900 nine thousand nine hundred ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้าพันเก้าร้อย
9,910 nine thousand nine hundred and ten ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้าพันเก้าร้อยสิบ
9,920 nine thousand nine hundred and twenty ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้าพันเก้าร้อยยี่สิบ
9,930 nine thousand nine hundred and thirty ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้าพันเก้าร้อยสามสิบ
9,940 nine thousand nine hundred and forty ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบ
9,950 nine thousand nine hundred and fifty ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
9,960 nine thousand nine hundred and sixty ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เก้าพันเก้าร้อยหกสิบ
9,970 nine thousand nine hundred and seventy ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
9,980 nine thousand nine hundred and eighty ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
9,990 nine thousand nine hundred and ninety ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
10,000 ten thousand เทน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 9,600 ไปจนถึงเลข 10,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 9,600 = nine thousand six hundred (เก้าพันหกร้อย) , 9,610 = nine thousand six hundred and ten (เก้าพันหกร้อยสิบ) , 9,620 = nine thousand six hundred and twenty (เก้าพันหกร้อยยี่สิบ) , 9,630 = nine thousand six hundred and thirty (เก้าพันหกร้อยสามสิบ) , 9,640 = nine thousand six hundred and forty (เก้าพันหกร้อยสี่สิบ)