เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
9,200 ถึง 9,600

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
9,200 nine thousand two hundred ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เก้าพันสองร้อย
9,210 nine thousand two hundred and ten ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้าพันสองร้อยสิบ
9,220 nine thousand two hundred and twenty ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้าพันสองร้อยยี่สิบ
9,230 nine thousand two hundred and thirty ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้าพันสองร้อยสามสิบ
9,240 nine thousand two hundred and forty ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เก้าพันสองร้อยสี่สิบ
9,250 nine thousand two hundred and fifty ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้าพันสองร้อยห้าสิบ
9,260 nine thousand two hundred and sixty ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เก้าพันสองร้อยหกสิบ
9,270 nine thousand two hundred and seventy ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบ
9,280 nine thousand two hundred and eighty ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เก้าพันสองร้อยแปดสิบ
9,290 nine thousand two hundred and ninety ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้าพันสองร้อยเก้าสิบ
9,300 nine thousand three hundred ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด เก้าพันสามร้อย
9,310 nine thousand three hundred and ten ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้าพันสามร้อยสิบ
9,320 nine thousand three hundred and twenty ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้าพันสามร้อยยี่สิบ
9,330 nine thousand three hundred and thirty ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้าพันสามร้อยสามสิบ
9,340 nine thousand three hundred and forty ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เก้าพันสามร้อยสี่สิบ
9,350 nine thousand three hundred and fifty ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้าพันสามร้อยห้าสิบ
9,360 nine thousand three hundred and sixty ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เก้าพันสามร้อยหกสิบ
9,370 nine thousand three hundred and seventy ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบ
9,380 nine thousand three hundred and eighty ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เก้าพันสามร้อยแปดสิบ
9,390 nine thousand three hundred and ninety ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้าพันสามร้อยเก้าสิบ
9,400 nine thousand four hundred ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด เก้าพันสี่ร้อย
9,410 nine thousand four hundred and ten ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้าพันสี่ร้อยสิบ
9,420 nine thousand four hundred and twenty ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้าพันสี่ร้อยยี่สิบ
9,430 nine thousand four hundred and thirty ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้าพันสี่ร้อยสามสิบ
9,440 nine thousand four hundred and forty ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เก้าพันสี่ร้อยสี่สิบ
9,450 nine thousand four hundred and fifty ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบ
9,460 nine thousand four hundred and sixty ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เก้าพันสี่ร้อยหกสิบ
9,470 nine thousand four hundred and seventy ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
9,480 nine thousand four hundred and eighty ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เก้าพันสี่ร้อยแปดสิบ
9,490 nine thousand four hundred and ninety ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบ
9,500 nine thousand five hundred ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด เก้าพันห้าร้อย
9,510 nine thousand five hundred and ten ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้าพันห้าร้อยสิบ
9,520 nine thousand five hundred and twenty ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้าพันห้าร้อยยี่สิบ
9,530 nine thousand five hundred and thirty ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้าพันห้าร้อยสามสิบ
9,540 nine thousand five hundred and forty ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที เก้าพันห้าร้อยสี่สิบ
9,550 nine thousand five hundred and fifty ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้าพันห้าร้อยห้าสิบ
9,560 nine thousand five hundred and sixty ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เก้าพันห้าร้อยหกสิบ
9,570 nine thousand five hundred and seventy ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
9,580 nine thousand five hundred and eighty ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที เก้าพันห้าร้อยแปดสิบ
9,590 nine thousand five hundred and ninety ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบ
9,600 nine thousand six hundred ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เก้าพันหกร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 9,200 ไปจนถึงเลข 9,600 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 9,200 = nine thousand two hundred (เก้าพันสองร้อย) , 9,210 = nine thousand two hundred and ten (เก้าพันสองร้อยสิบ) , 9,220 = nine thousand two hundred and twenty (เก้าพันสองร้อยยี่สิบ) , 9,230 = nine thousand two hundred and thirty (เก้าพันสองร้อยสามสิบ) , 9,240 = nine thousand two hundred and forty (เก้าพันสองร้อยสี่สิบ)