เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
8,800 ถึง 9,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
8,800 eight thousand eight hundred เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดพันแปดร้อย
8,810 eight thousand eight hundred and ten เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน แปดพันแปดร้อยสิบ
8,820 eight thousand eight hundred and twenty เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปดพันแปดร้อยยี่สิบ
8,830 eight thousand eight hundred and thirty เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปดพันแปดร้อยสามสิบ
8,840 eight thousand eight hundred and forty เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที แปดพันแปดร้อยสี่สิบ
8,850 eight thousand eight hundred and fifty เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปดพันแปดร้อยห้าสิบ
8,860 eight thousand eight hundred and sixty เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที แปดพันแปดร้อยหกสิบ
8,870 eight thousand eight hundred and seventy เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
8,880 eight thousand eight hundred and eighty เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที แปดพันแปดร้อยแปดสิบ
8,890 eight thousand eight hundred and ninety เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปดพันแปดร้อยเก้าสิบ
8,900 eight thousand nine hundred เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดพันเก้าร้อย
8,910 eight thousand nine hundred and ten เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปดพันเก้าร้อยสิบ
8,920 eight thousand nine hundred and twenty เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปดพันเก้าร้อยยี่สิบ
8,930 eight thousand nine hundred and thirty เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปดพันเก้าร้อยสามสิบ
8,940 eight thousand nine hundred and forty เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที แปดพันเก้าร้อยสี่สิบ
8,950 eight thousand nine hundred and fifty เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปดพันเก้าร้อยห้าสิบ
8,960 eight thousand nine hundred and sixty เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที แปดพันเก้าร้อยหกสิบ
8,970 eight thousand nine hundred and seventy เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
8,980 eight thousand nine hundred and eighty เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที แปดพันเก้าร้อยแปดสิบ
8,990 eight thousand nine hundred and ninety เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบ
9,000 nine thousand ไนน์ เธาเซินด์ เก้าพัน
9,010 nine thousand and ten ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ เทน เก้าพันสิบ
9,020 nine thousand and twenty ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เก้าพันยี่สิบ
9,030 nine thousand and thirty ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เก้าพันสามสิบ
9,040 nine thousand and forty ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เก้าพันสี่สิบ
9,050 nine thousand and fifty ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เก้าพันห้าสิบ
9,060 nine thousand and sixty ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เก้าพันหกสิบ
9,070 nine thousand and seventy ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้าพันเจ็ดสิบ
9,080 nine thousand and eighty ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ เอที เก้าพันแปดสิบ
9,090 nine thousand and ninety ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เก้าพันเก้าสิบ
9,100 nine thousand one hundred ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เก้าพันหนึ่งร้อย
9,110 nine thousand one hundred and ten ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้าพันหนึ่งร้อยสิบ
9,120 nine thousand one hundred and twenty ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
9,130 nine thousand one hundred and thirty ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบ
9,140 nine thousand one hundred and forty ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
9,150 nine thousand one hundred and fifty ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
9,160 nine thousand one hundred and sixty ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบ
9,170 nine thousand one hundred and seventy ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
9,180 nine thousand one hundred and eighty ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
9,190 nine thousand one hundred and ninety ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
9,200 nine thousand two hundred ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เก้าพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 8,800 ไปจนถึงเลข 9,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 8,800 = eight thousand eight hundred (แปดพันแปดร้อย) , 8,810 = eight thousand eight hundred and ten (แปดพันแปดร้อยสิบ) , 8,820 = eight thousand eight hundred and twenty (แปดพันแปดร้อยยี่สิบ) , 8,830 = eight thousand eight hundred and thirty (แปดพันแปดร้อยสามสิบ) , 8,840 = eight thousand eight hundred and forty (แปดพันแปดร้อยสี่สิบ)