เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
8,400 ถึง 8,800

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
8,400 eight thousand four hundred เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดพันสี่ร้อย
8,410 eight thousand four hundred and ten เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปดพันสี่ร้อยสิบ
8,420 eight thousand four hundred and twenty เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปดพันสี่ร้อยยี่สิบ
8,430 eight thousand four hundred and thirty เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปดพันสี่ร้อยสามสิบ
8,440 eight thousand four hundred and forty เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที แปดพันสี่ร้อยสี่สิบ
8,450 eight thousand four hundred and fifty เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปดพันสี่ร้อยห้าสิบ
8,460 eight thousand four hundred and sixty เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที แปดพันสี่ร้อยหกสิบ
8,470 eight thousand four hundred and seventy เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
8,480 eight thousand four hundred and eighty เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที แปดพันสี่ร้อยแปดสิบ
8,490 eight thousand four hundred and ninety เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบ
8,500 eight thousand five hundred เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดพันห้าร้อย
8,510 eight thousand five hundred and ten เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน แปดพันห้าร้อยสิบ
8,520 eight thousand five hundred and twenty เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปดพันห้าร้อยยี่สิบ
8,530 eight thousand five hundred and thirty เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปดพันห้าร้อยสามสิบ
8,540 eight thousand five hundred and forty เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที แปดพันห้าร้อยสี่สิบ
8,550 eight thousand five hundred and fifty เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปดพันห้าร้อยห้าสิบ
8,560 eight thousand five hundred and sixty เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที แปดพันห้าร้อยหกสิบ
8,570 eight thousand five hundred and seventy เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
8,580 eight thousand five hundred and eighty เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที แปดพันห้าร้อยแปดสิบ
8,590 eight thousand five hundred and ninety เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปดพันห้าร้อยเก้าสิบ
8,600 eight thousand six hundred เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดพันหกร้อย
8,610 eight thousand six hundred and ten เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปดพันหกร้อยสิบ
8,620 eight thousand six hundred and twenty เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปดพันหกร้อยยี่สิบ
8,630 eight thousand six hundred and thirty เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปดพันหกร้อยสามสิบ
8,640 eight thousand six hundred and forty เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที แปดพันหกร้อยสี่สิบ
8,650 eight thousand six hundred and fifty เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปดพันหกร้อยห้าสิบ
8,660 eight thousand six hundred and sixty เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที แปดพันหกร้อยหกสิบ
8,670 eight thousand six hundred and seventy เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบ
8,680 eight thousand six hundred and eighty เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที แปดพันหกร้อยแปดสิบ
8,690 eight thousand six hundred and ninety เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปดพันหกร้อยเก้าสิบ
8,700 eight thousand seven hundred เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดพันเจ็ดร้อย
8,710 eight thousand seven hundred and ten เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปดพันเจ็ดร้อยสิบ
8,720 eight thousand seven hundred and twenty เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
8,730 eight thousand seven hundred and thirty เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปดพันเจ็ดร้อยสามสิบ
8,740 eight thousand seven hundred and forty เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที แปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
8,750 eight thousand seven hundred and fifty เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
8,760 eight thousand seven hundred and sixty เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบ
8,770 eight thousand seven hundred and seventy เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
8,780 eight thousand seven hundred and eighty เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
8,790 eight thousand seven hundred and ninety เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
8,800 eight thousand eight hundred เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดพันแปดร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 8,400 ไปจนถึงเลข 8,800 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 8,400 = eight thousand four hundred (แปดพันสี่ร้อย) , 8,410 = eight thousand four hundred and ten (แปดพันสี่ร้อยสิบ) , 8,420 = eight thousand four hundred and twenty (แปดพันสี่ร้อยยี่สิบ) , 8,430 = eight thousand four hundred and thirty (แปดพันสี่ร้อยสามสิบ) , 8,440 = eight thousand four hundred and forty (แปดพันสี่ร้อยสี่สิบ)