เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
8,000 ถึง 8,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
8,000 eight thousand เอท เธาเซินด์ แปดพัน
8,010 eight thousand and ten เอท เธาเซินด์ แอนด์ เทน แปดพันสิบ
8,020 eight thousand and twenty เอท เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที แปดพันยี่สิบ
8,030 eight thousand and thirty เอท เธาเซินด์ แอนด์ เธอที แปดพันสามสิบ
8,040 eight thousand and forty เอท เธาเซินด์ แอนด์ โฟที แปดพันสี่สิบ
8,050 eight thousand and fifty เอท เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที แปดพันห้าสิบ
8,060 eight thousand and sixty เอท เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที แปดพันหกสิบ
8,070 eight thousand and seventy เอท เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที แปดพันเจ็ดสิบ
8,080 eight thousand and eighty เอท เธาเซินด์ แอนด์ เอที แปดพันแปดสิบ
8,090 eight thousand and ninety เอท เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที แปดพันเก้าสิบ
8,100 eight thousand one hundred เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดพันหนึ่งร้อย
8,110 eight thousand one hundred and ten เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปดพันหนึ่งร้อยสิบ
8,120 eight thousand one hundred and twenty เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
8,130 eight thousand one hundred and thirty เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปดพันหนึ่งร้อยสามสิบ
8,140 eight thousand one hundred and forty เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที แปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
8,150 eight thousand one hundred and fifty เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
8,160 eight thousand one hundred and sixty เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที แปดพันหนึ่งร้อยหกสิบ
8,170 eight thousand one hundred and seventy เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
8,180 eight thousand one hundred and eighty เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
8,190 eight thousand one hundred and ninety เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
8,200 eight thousand two hundred เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดพันสองร้อย
8,210 eight thousand two hundred and ten เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน แปดพันสองร้อยสิบ
8,220 eight thousand two hundred and twenty เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปดพันสองร้อยยี่สิบ
8,230 eight thousand two hundred and thirty เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปดพันสองร้อยสามสิบ
8,240 eight thousand two hundred and forty เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที แปดพันสองร้อยสี่สิบ
8,250 eight thousand two hundred and fifty เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปดพันสองร้อยห้าสิบ
8,260 eight thousand two hundred and sixty เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที แปดพันสองร้อยหกสิบ
8,270 eight thousand two hundred and seventy เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบ
8,280 eight thousand two hundred and eighty เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที แปดพันสองร้อยแปดสิบ
8,290 eight thousand two hundred and ninety เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปดพันสองร้อยเก้าสิบ
8,300 eight thousand three hundred เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดพันสามร้อย
8,310 eight thousand three hundred and ten เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน แปดพันสามร้อยสิบ
8,320 eight thousand three hundred and twenty เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปดพันสามร้อยยี่สิบ
8,330 eight thousand three hundred and thirty เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปดพันสามร้อยสามสิบ
8,340 eight thousand three hundred and forty เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที แปดพันสามร้อยสี่สิบ
8,350 eight thousand three hundred and fifty เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปดพันสามร้อยห้าสิบ
8,360 eight thousand three hundred and sixty เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที แปดพันสามร้อยหกสิบ
8,370 eight thousand three hundred and seventy เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบ
8,380 eight thousand three hundred and eighty เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที แปดพันสามร้อยแปดสิบ
8,390 eight thousand three hundred and ninety เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปดพันสามร้อยเก้าสิบ
8,400 eight thousand four hundred เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 8,000 ไปจนถึงเลข 8,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 8,000 = eight thousand (แปดพัน) , 8,010 = eight thousand and ten (แปดพันสิบ) , 8,020 = eight thousand and twenty (แปดพันยี่สิบ) , 8,030 = eight thousand and thirty (แปดพันสามสิบ) , 8,040 = eight thousand and forty (แปดพันสี่สิบ)