เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
79,600 ถึง 80,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
79,600 seventy nine thousand six hundred เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อย
79,610 seventy nine thousand six hundred and ten เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบ
79,620 seventy nine thousand six hundred and twenty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบ
79,630 seventy nine thousand six hundred and thirty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบ
79,640 seventy nine thousand six hundred and forty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบ
79,650 seventy nine thousand six hundred and fifty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบ
79,660 seventy nine thousand six hundred and sixty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบ
79,670 seventy nine thousand six hundred and seventy เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ
79,680 seventy nine thousand six hundred and eighty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบ
79,690 seventy nine thousand six hundred and ninety เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบ
79,700 seventy nine thousand seven hundred เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
79,710 seventy nine thousand seven hundred and ten เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบ
79,720 seventy nine thousand seven hundred and twenty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
79,730 seventy nine thousand seven hundred and thirty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบ
79,740 seventy nine thousand seven hundred and forty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
79,750 seventy nine thousand seven hundred and fifty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
79,760 seventy nine thousand seven hundred and sixty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบ
79,770 seventy nine thousand seven hundred and seventy เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
79,780 seventy nine thousand seven hundred and eighty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
79,790 seventy nine thousand seven hundred and ninety เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
79,800 seventy nine thousand eight hundred เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อย
79,810 seventy nine thousand eight hundred and ten เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบ
79,820 seventy nine thousand eight hundred and twenty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบ
79,830 seventy nine thousand eight hundred and thirty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบ
79,840 seventy nine thousand eight hundred and forty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบ
79,850 seventy nine thousand eight hundred and fifty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบ
79,860 seventy nine thousand eight hundred and sixty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบ
79,870 seventy nine thousand eight hundred and seventy เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
79,880 seventy nine thousand eight hundred and eighty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบ
79,890 seventy nine thousand eight hundred and ninety เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบ
79,900 seventy nine thousand nine hundred เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
79,910 seventy nine thousand nine hundred and ten เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบ
79,920 seventy nine thousand nine hundred and twenty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบ
79,930 seventy nine thousand nine hundred and thirty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบ
79,940 seventy nine thousand nine hundred and forty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบ
79,950 seventy nine thousand nine hundred and fifty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
79,960 seventy nine thousand nine hundred and sixty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบ
79,970 seventy nine thousand nine hundred and seventy เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
79,980 seventy nine thousand nine hundred and eighty เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
79,990 seventy nine thousand nine hundred and ninety เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
80,000 eighty thousand เอที เธาเซินด์ แปดหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 79,600 ไปจนถึงเลข 80,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 79,600 = seventy nine thousand six hundred (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อย) , 79,610 = seventy nine thousand six hundred and ten (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบ) , 79,620 = seventy nine thousand six hundred and twenty (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบ) , 79,630 = seventy nine thousand six hundred and thirty (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบ) , 79,640 = seventy nine thousand six hundred and forty (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบ)