เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
78,000 ถึง 78,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
78,000 seventy eight thousand เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นแปดพัน
78,010 seventy eight thousand and ten เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นแปดพันสิบ
78,020 seventy eight thousand and twenty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นแปดพันยี่สิบ
78,030 seventy eight thousand and thirty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นแปดพันสามสิบ
78,040 seventy eight thousand and forty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นแปดพันสี่สิบ
78,050 seventy eight thousand and fifty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นแปดพันห้าสิบ
78,060 seventy eight thousand and sixty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นแปดพันหกสิบ
78,070 seventy eight thousand and seventy เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบ
78,080 seventy eight thousand and eighty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นแปดพันแปดสิบ
78,090 seventy eight thousand and ninety เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าสิบ
78,100 seventy eight thousand one hundred เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
78,110 seventy eight thousand one hundred and ten เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบ
78,120 seventy eight thousand one hundred and twenty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
78,130 seventy eight thousand one hundred and thirty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบ
78,140 seventy eight thousand one hundred and forty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
78,150 seventy eight thousand one hundred and fifty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
78,160 seventy eight thousand one hundred and sixty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบ
78,170 seventy eight thousand one hundred and seventy เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
78,180 seventy eight thousand one hundred and eighty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
78,190 seventy eight thousand one hundred and ninety เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
78,200 seventy eight thousand two hundred เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อย
78,210 seventy eight thousand two hundred and ten เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสิบ
78,220 seventy eight thousand two hundred and twenty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบ
78,230 seventy eight thousand two hundred and thirty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบ
78,240 seventy eight thousand two hundred and forty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบ
78,250 seventy eight thousand two hundred and fifty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบ
78,260 seventy eight thousand two hundred and sixty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบ
78,270 seventy eight thousand two hundred and seventy เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบ
78,280 seventy eight thousand two hundred and eighty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบ
78,290 seventy eight thousand two hundred and ninety เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบ
78,300 seventy eight thousand three hundred เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อย
78,310 seventy eight thousand three hundred and ten เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสิบ
78,320 seventy eight thousand three hundred and twenty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบ
78,330 seventy eight thousand three hundred and thirty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบ
78,340 seventy eight thousand three hundred and forty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบ
78,350 seventy eight thousand three hundred and fifty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบ
78,360 seventy eight thousand three hundred and sixty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบ
78,370 seventy eight thousand three hundred and seventy เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบ
78,380 seventy eight thousand three hundred and eighty เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบ
78,390 seventy eight thousand three hundred and ninety เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบ
78,400 seventy eight thousand four hundred เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 78,000 ไปจนถึงเลข 78,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 78,000 = seventy eight thousand (เจ็ดหมื่นแปดพัน) , 78,010 = seventy eight thousand and ten (เจ็ดหมื่นแปดพันสิบ) , 78,020 = seventy eight thousand and twenty (เจ็ดหมื่นแปดพันยี่สิบ) , 78,030 = seventy eight thousand and thirty (เจ็ดหมื่นแปดพันสามสิบ) , 78,040 = seventy eight thousand and forty (เจ็ดหมื่นแปดพันสี่สิบ)