เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
7,600 ถึง 8,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
7,600 seven thousand six hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เจ็ดพันหกร้อย
7,610 seven thousand six hundred and ten เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดพันหกร้อยสิบ
7,620 seven thousand six hundred and twenty เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบ
7,630 seven thousand six hundred and thirty เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดพันหกร้อยสามสิบ
7,640 seven thousand six hundred and forty เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบ
7,650 seven thousand six hundred and fifty เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบ
7,660 seven thousand six hundred and sixty เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดพันหกร้อยหกสิบ
7,670 seven thousand six hundred and seventy เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบ
7,680 seven thousand six hundred and eighty เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบ
7,690 seven thousand six hundred and ninety เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบ
7,700 seven thousand seven hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดพันเจ็ดร้อย
7,710 seven thousand seven hundred and ten เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบ
7,720 seven thousand seven hundred and twenty เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
7,730 seven thousand seven hundred and thirty เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบ
7,740 seven thousand seven hundred and forty เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
7,750 seven thousand seven hundred and fifty เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
7,760 seven thousand seven hundred and sixty เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบ
7,770 seven thousand seven hundred and seventy เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
7,780 seven thousand seven hundred and eighty เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
7,790 seven thousand seven hundred and ninety เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
7,800 seven thousand eight hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เจ็ดพันแปดร้อย
7,810 seven thousand eight hundred and ten เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดพันแปดร้อยสิบ
7,820 seven thousand eight hundred and twenty เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบ
7,830 seven thousand eight hundred and thirty เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบ
7,840 seven thousand eight hundred and forty เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบ
7,850 seven thousand eight hundred and fifty เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบ
7,860 seven thousand eight hundred and sixty เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบ
7,870 seven thousand eight hundred and seventy เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
7,880 seven thousand eight hundred and eighty เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบ
7,890 seven thousand eight hundred and ninety เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบ
7,900 seven thousand nine hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ดพันเก้าร้อย
7,910 seven thousand nine hundred and ten เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดพันเก้าร้อยสิบ
7,920 seven thousand nine hundred and twenty เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบ
7,930 seven thousand nine hundred and thirty เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบ
7,940 seven thousand nine hundred and forty เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบ
7,950 seven thousand nine hundred and fifty เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบ
7,960 seven thousand nine hundred and sixty เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบ
7,970 seven thousand nine hundred and seventy เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
7,980 seven thousand nine hundred and eighty เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบ
7,990 seven thousand nine hundred and ninety เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบ
8,000 eight thousand เอท เธาเซินด์ แปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 7,600 ไปจนถึงเลข 8,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 7,600 = seven thousand six hundred (เจ็ดพันหกร้อย) , 7,610 = seven thousand six hundred and ten (เจ็ดพันหกร้อยสิบ) , 7,620 = seven thousand six hundred and twenty (เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบ) , 7,630 = seven thousand six hundred and thirty (เจ็ดพันหกร้อยสามสิบ) , 7,640 = seven thousand six hundred and forty (เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบ)