เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
72,000 ถึง 72,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
72,000 seventy two thousand เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นสองพัน
72,010 seventy two thousand and ten เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นสองพันสิบ
72,020 seventy two thousand and twenty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นสองพันยี่สิบ
72,030 seventy two thousand and thirty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นสองพันสามสิบ
72,040 seventy two thousand and forty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นสองพันสี่สิบ
72,050 seventy two thousand and fifty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นสองพันห้าสิบ
72,060 seventy two thousand and sixty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นสองพันหกสิบ
72,070 seventy two thousand and seventy เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดสิบ
72,080 seventy two thousand and eighty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบ
72,090 seventy two thousand and ninety เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นสองพันเก้าสิบ
72,100 seventy two thousand one hundred เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
72,110 seventy two thousand one hundred and ten เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบ
72,120 seventy two thousand one hundred and twenty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
72,130 seventy two thousand one hundred and thirty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบ
72,140 seventy two thousand one hundred and forty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
72,150 seventy two thousand one hundred and fifty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
72,160 seventy two thousand one hundred and sixty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบ
72,170 seventy two thousand one hundred and seventy เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
72,180 seventy two thousand one hundred and eighty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
72,190 seventy two thousand one hundred and ninety เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
72,200 seventy two thousand two hundred เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อย
72,210 seventy two thousand two hundred and ten เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสิบ
72,220 seventy two thousand two hundred and twenty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบ
72,230 seventy two thousand two hundred and thirty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบ
72,240 seventy two thousand two hundred and forty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบ
72,250 seventy two thousand two hundred and fifty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบ
72,260 seventy two thousand two hundred and sixty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบ
72,270 seventy two thousand two hundred and seventy เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบ
72,280 seventy two thousand two hundred and eighty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบ
72,290 seventy two thousand two hundred and ninety เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบ
72,300 seventy two thousand three hundred เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อย
72,310 seventy two thousand three hundred and ten เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบ
72,320 seventy two thousand three hundred and twenty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบ
72,330 seventy two thousand three hundred and thirty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบ
72,340 seventy two thousand three hundred and forty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบ
72,350 seventy two thousand three hundred and fifty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบ
72,360 seventy two thousand three hundred and sixty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบ
72,370 seventy two thousand three hundred and seventy เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบ
72,380 seventy two thousand three hundred and eighty เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบ
72,390 seventy two thousand three hundred and ninety เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบ
72,400 seventy two thousand four hundred เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 72,000 ไปจนถึงเลข 72,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 72,000 = seventy two thousand (เจ็ดหมื่นสองพัน) , 72,010 = seventy two thousand and ten (เจ็ดหมื่นสองพันสิบ) , 72,020 = seventy two thousand and twenty (เจ็ดหมื่นสองพันยี่สิบ) , 72,030 = seventy two thousand and thirty (เจ็ดหมื่นสองพันสามสิบ) , 72,040 = seventy two thousand and forty (เจ็ดหมื่นสองพันสี่สิบ)