เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
71,600 ถึง 72,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
71,600 seventy one thousand six hundred เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
71,610 seventy one thousand six hundred and ten เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบ
71,620 seventy one thousand six hundred and twenty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบ
71,630 seventy one thousand six hundred and thirty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบ
71,640 seventy one thousand six hundred and forty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ
71,650 seventy one thousand six hundred and fifty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบ
71,660 seventy one thousand six hundred and sixty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบ
71,670 seventy one thousand six hundred and seventy เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบ
71,680 seventy one thousand six hundred and eighty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบ
71,690 seventy one thousand six hundred and ninety เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบ
71,700 seventy one thousand seven hundred เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
71,710 seventy one thousand seven hundred and ten เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบ
71,720 seventy one thousand seven hundred and twenty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
71,730 seventy one thousand seven hundred and thirty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบ
71,740 seventy one thousand seven hundred and forty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
71,750 seventy one thousand seven hundred and fifty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
71,760 seventy one thousand seven hundred and sixty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบ
71,770 seventy one thousand seven hundred and seventy เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
71,780 seventy one thousand seven hundred and eighty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
71,790 seventy one thousand seven hundred and ninety เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
71,800 seventy one thousand eight hundred เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
71,810 seventy one thousand eight hundred and ten เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบ
71,820 seventy one thousand eight hundred and twenty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ
71,830 seventy one thousand eight hundred and thirty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบ
71,840 seventy one thousand eight hundred and forty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบ
71,850 seventy one thousand eight hundred and fifty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ
71,860 seventy one thousand eight hundred and sixty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบ
71,870 seventy one thousand eight hundred and seventy เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
71,880 seventy one thousand eight hundred and eighty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบ
71,890 seventy one thousand eight hundred and ninety เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบ
71,900 seventy one thousand nine hundred เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
71,910 seventy one thousand nine hundred and ten เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบ
71,920 seventy one thousand nine hundred and twenty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ
71,930 seventy one thousand nine hundred and thirty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบ
71,940 seventy one thousand nine hundred and forty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบ
71,950 seventy one thousand nine hundred and fifty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ
71,960 seventy one thousand nine hundred and sixty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบ
71,970 seventy one thousand nine hundred and seventy เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
71,980 seventy one thousand nine hundred and eighty เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบ
71,990 seventy one thousand nine hundred and ninety เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ
72,000 seventy two thousand เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 71,600 ไปจนถึงเลข 72,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 71,600 = seventy one thousand six hundred (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อย) , 71,610 = seventy one thousand six hundred and ten (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบ) , 71,620 = seventy one thousand six hundred and twenty (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบ) , 71,630 = seventy one thousand six hundred and thirty (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบ) , 71,640 = seventy one thousand six hundred and forty (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ)