เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
68,000 ถึง 68,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
68,000 sixty eight thousand ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ หกหมื่นแปดพัน
68,010 sixty eight thousand and ten ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เทน หกหมื่นแปดพันสิบ
68,020 sixty eight thousand and twenty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หกหมื่นแปดพันยี่สิบ
68,030 sixty eight thousand and thirty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หกหมื่นแปดพันสามสิบ
68,040 sixty eight thousand and forty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หกหมื่นแปดพันสี่สิบ
68,050 sixty eight thousand and fifty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นแปดพันห้าสิบ
68,060 sixty eight thousand and sixty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นแปดพันหกสิบ
68,070 sixty eight thousand and seventy ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบ
68,080 sixty eight thousand and eighty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เอที หกหมื่นแปดพันแปดสิบ
68,090 sixty eight thousand and ninety ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นแปดพันเก้าสิบ
68,100 sixty eight thousand one hundred ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
68,110 sixty eight thousand one hundred and ten ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบ
68,120 sixty eight thousand one hundred and twenty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
68,130 sixty eight thousand one hundred and thirty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบ
68,140 sixty eight thousand one hundred and forty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
68,150 sixty eight thousand one hundred and fifty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
68,160 sixty eight thousand one hundred and sixty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบ
68,170 sixty eight thousand one hundred and seventy ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
68,180 sixty eight thousand one hundred and eighty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
68,190 sixty eight thousand one hundred and ninety ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
68,200 sixty eight thousand two hundred ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นแปดพันสองร้อย
68,210 sixty eight thousand two hundred and ten ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นแปดพันสองร้อยสิบ
68,220 sixty eight thousand two hundred and twenty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบ
68,230 sixty eight thousand two hundred and thirty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบ
68,240 sixty eight thousand two hundred and forty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบ
68,250 sixty eight thousand two hundred and fifty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบ
68,260 sixty eight thousand two hundred and sixty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบ
68,270 sixty eight thousand two hundred and seventy ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบ
68,280 sixty eight thousand two hundred and eighty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบ
68,290 sixty eight thousand two hundred and ninety ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบ
68,300 sixty eight thousand three hundred ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกหมื่นแปดพันสามร้อย
68,310 sixty eight thousand three hundred and ten ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นแปดพันสามร้อยสิบ
68,320 sixty eight thousand three hundred and twenty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบ
68,330 sixty eight thousand three hundred and thirty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบ
68,340 sixty eight thousand three hundred and forty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบ
68,350 sixty eight thousand three hundred and fifty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบ
68,360 sixty eight thousand three hundred and sixty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบ
68,370 sixty eight thousand three hundred and seventy ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบ
68,380 sixty eight thousand three hundred and eighty ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบ
68,390 sixty eight thousand three hundred and ninety ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบ
68,400 sixty eight thousand four hundred ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกหมื่นแปดพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 68,000 ไปจนถึงเลข 68,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 68,000 = sixty eight thousand (หกหมื่นแปดพัน) , 68,010 = sixty eight thousand and ten (หกหมื่นแปดพันสิบ) , 68,020 = sixty eight thousand and twenty (หกหมื่นแปดพันยี่สิบ) , 68,030 = sixty eight thousand and thirty (หกหมื่นแปดพันสามสิบ) , 68,040 = sixty eight thousand and forty (หกหมื่นแปดพันสี่สิบ)