เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
6,800 ถึง 7,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
6,800 six thousand eight hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกพันแปดร้อย
6,810 six thousand eight hundred and ten ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หกพันแปดร้อยสิบ
6,820 six thousand eight hundred and twenty ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกพันแปดร้อยยี่สิบ
6,830 six thousand eight hundred and thirty ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกพันแปดร้อยสามสิบ
6,840 six thousand eight hundred and forty ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกพันแปดร้อยสี่สิบ
6,850 six thousand eight hundred and fifty ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกพันแปดร้อยห้าสิบ
6,860 six thousand eight hundred and sixty ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกพันแปดร้อยหกสิบ
6,870 six thousand eight hundred and seventy ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
6,880 six thousand eight hundred and eighty ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หกพันแปดร้อยแปดสิบ
6,890 six thousand eight hundred and ninety ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกพันแปดร้อยเก้าสิบ
6,900 six thousand nine hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกพันเก้าร้อย
6,910 six thousand nine hundred and ten ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หกพันเก้าร้อยสิบ
6,920 six thousand nine hundred and twenty ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกพันเก้าร้อยยี่สิบ
6,930 six thousand nine hundred and thirty ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกพันเก้าร้อยสามสิบ
6,940 six thousand nine hundred and forty ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกพันเก้าร้อยสี่สิบ
6,950 six thousand nine hundred and fifty ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกพันเก้าร้อยห้าสิบ
6,960 six thousand nine hundred and sixty ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกพันเก้าร้อยหกสิบ
6,970 six thousand nine hundred and seventy ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
6,980 six thousand nine hundred and eighty ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หกพันเก้าร้อยแปดสิบ
6,990 six thousand nine hundred and ninety ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกพันเก้าร้อยเก้าสิบ
7,000 seven thousand เซฟเวิน เธาเซินด์ เจ็ดพัน
7,010 seven thousand and ten เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เทน เจ็ดพันสิบ
7,020 seven thousand and twenty เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ดพันยี่สิบ
7,030 seven thousand and thirty เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เจ็ดพันสามสิบ
7,040 seven thousand and forty เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เจ็ดพันสี่สิบ
7,050 seven thousand and fifty เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ดพันห้าสิบ
7,060 seven thousand and sixty เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดพันหกสิบ
7,070 seven thousand and seventy เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดพันเจ็ดสิบ
7,080 seven thousand and eighty เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เอที เจ็ดพันแปดสิบ
7,090 seven thousand and ninety เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ดพันเก้าสิบ
7,100 seven thousand one hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เจ็ดพันหนึ่งร้อย
7,110 seven thousand one hundred and ten เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบ
7,120 seven thousand one hundred and twenty เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
7,130 seven thousand one hundred and thirty เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบ
7,140 seven thousand one hundred and forty เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
7,150 seven thousand one hundred and fifty เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
7,160 seven thousand one hundred and sixty เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบ
7,170 seven thousand one hundred and seventy เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
7,180 seven thousand one hundred and eighty เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
7,190 seven thousand one hundred and ninety เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
7,200 seven thousand two hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เจ็ดพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 6,800 ไปจนถึงเลข 7,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 6,800 = six thousand eight hundred (หกพันแปดร้อย) , 6,810 = six thousand eight hundred and ten (หกพันแปดร้อยสิบ) , 6,820 = six thousand eight hundred and twenty (หกพันแปดร้อยยี่สิบ) , 6,830 = six thousand eight hundred and thirty (หกพันแปดร้อยสามสิบ) , 6,840 = six thousand eight hundred and forty (หกพันแปดร้อยสี่สิบ)