เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
66,800 ถึง 67,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
66,800 sixty six thousand eight hundred ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกหมื่นหกพันแปดร้อย
66,810 sixty six thousand eight hundred and ten ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นหกพันแปดร้อยสิบ
66,820 sixty six thousand eight hundred and twenty ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบ
66,830 sixty six thousand eight hundred and thirty ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบ
66,840 sixty six thousand eight hundred and forty ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบ
66,850 sixty six thousand eight hundred and fifty ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบ
66,860 sixty six thousand eight hundred and sixty ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบ
66,870 sixty six thousand eight hundred and seventy ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
66,880 sixty six thousand eight hundred and eighty ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบ
66,890 sixty six thousand eight hundred and ninety ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบ
66,900 sixty six thousand nine hundred ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกหมื่นหกพันเก้าร้อย
66,910 sixty six thousand nine hundred and ten ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบ
66,920 sixty six thousand nine hundred and twenty ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบ
66,930 sixty six thousand nine hundred and thirty ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบ
66,940 sixty six thousand nine hundred and forty ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบ
66,950 sixty six thousand nine hundred and fifty ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบ
66,960 sixty six thousand nine hundred and sixty ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบ
66,970 sixty six thousand nine hundred and seventy ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
66,980 sixty six thousand nine hundred and eighty ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบ
66,990 sixty six thousand nine hundred and ninety ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบ
67,000 sixty seven thousand ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ หกหมื่นเจ็ดพัน
67,010 sixty seven thousand and ten ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หกหมื่นเจ็ดพันสิบ
67,020 sixty seven thousand and twenty ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หกหมื่นเจ็ดพันยี่สิบ
67,030 sixty seven thousand and thirty ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หกหมื่นเจ็ดพันสามสิบ
67,040 sixty seven thousand and forty ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หกหมื่นเจ็ดพันสี่สิบ
67,050 sixty seven thousand and fifty ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นเจ็ดพันห้าสิบ
67,060 sixty seven thousand and sixty ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นเจ็ดพันหกสิบ
67,070 sixty seven thousand and seventy ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบ
67,080 sixty seven thousand and eighty ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เอที หกหมื่นเจ็ดพันแปดสิบ
67,090 sixty seven thousand and ninety ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบ
67,100 sixty seven thousand one hundred ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
67,110 sixty seven thousand one hundred and ten ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบ
67,120 sixty seven thousand one hundred and twenty ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
67,130 sixty seven thousand one hundred and thirty ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบ
67,140 sixty seven thousand one hundred and forty ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
67,150 sixty seven thousand one hundred and fifty ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
67,160 sixty seven thousand one hundred and sixty ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบ
67,170 sixty seven thousand one hundred and seventy ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
67,180 sixty seven thousand one hundred and eighty ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
67,190 sixty seven thousand one hundred and ninety ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
67,200 sixty seven thousand two hundred ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 66,800 ไปจนถึงเลข 67,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 66,800 = sixty six thousand eight hundred (หกหมื่นหกพันแปดร้อย) , 66,810 = sixty six thousand eight hundred and ten (หกหมื่นหกพันแปดร้อยสิบ) , 66,820 = sixty six thousand eight hundred and twenty (หกหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบ) , 66,830 = sixty six thousand eight hundred and thirty (หกหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบ) , 66,840 = sixty six thousand eight hundred and forty (หกหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบ)