เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
64,000 ถึง 64,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
64,000 sixty four thousand ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ หกหมื่นสี่พัน
64,010 sixty four thousand and ten ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เทน หกหมื่นสี่พันสิบ
64,020 sixty four thousand and twenty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หกหมื่นสี่พันยี่สิบ
64,030 sixty four thousand and thirty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หกหมื่นสี่พันสามสิบ
64,040 sixty four thousand and forty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หกหมื่นสี่พันสี่สิบ
64,050 sixty four thousand and fifty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นสี่พันห้าสิบ
64,060 sixty four thousand and sixty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นสี่พันหกสิบ
64,070 sixty four thousand and seventy ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นสี่พันเจ็ดสิบ
64,080 sixty four thousand and eighty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที หกหมื่นสี่พันแปดสิบ
64,090 sixty four thousand and ninety ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นสี่พันเก้าสิบ
64,100 sixty four thousand one hundred ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
64,110 sixty four thousand one hundred and ten ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบ
64,120 sixty four thousand one hundred and twenty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ
64,130 sixty four thousand one hundred and thirty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบ
64,140 sixty four thousand one hundred and forty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบ
64,150 sixty four thousand one hundred and fifty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบ
64,160 sixty four thousand one hundred and sixty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบ
64,170 sixty four thousand one hundred and seventy ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
64,180 sixty four thousand one hundred and eighty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบ
64,190 sixty four thousand one hundred and ninety ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
64,200 sixty four thousand two hundred ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นสี่พันสองร้อย
64,210 sixty four thousand two hundred and ten ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นสี่พันสองร้อยสิบ
64,220 sixty four thousand two hundred and twenty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบ
64,230 sixty four thousand two hundred and thirty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบ
64,240 sixty four thousand two hundred and forty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบ
64,250 sixty four thousand two hundred and fifty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบ
64,260 sixty four thousand two hundred and sixty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบ
64,270 sixty four thousand two hundred and seventy ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบ
64,280 sixty four thousand two hundred and eighty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบ
64,290 sixty four thousand two hundred and ninety ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบ
64,300 sixty four thousand three hundred ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกหมื่นสี่พันสามร้อย
64,310 sixty four thousand three hundred and ten ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นสี่พันสามร้อยสิบ
64,320 sixty four thousand three hundred and twenty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบ
64,330 sixty four thousand three hundred and thirty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบ
64,340 sixty four thousand three hundred and forty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบ
64,350 sixty four thousand three hundred and fifty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบ
64,360 sixty four thousand three hundred and sixty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบ
64,370 sixty four thousand three hundred and seventy ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบ
64,380 sixty four thousand three hundred and eighty ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบ
64,390 sixty four thousand three hundred and ninety ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบ
64,400 sixty four thousand four hundred ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกหมื่นสี่พันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 64,000 ไปจนถึงเลข 64,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 64,000 = sixty four thousand (หกหมื่นสี่พัน) , 64,010 = sixty four thousand and ten (หกหมื่นสี่พันสิบ) , 64,020 = sixty four thousand and twenty (หกหมื่นสี่พันยี่สิบ) , 64,030 = sixty four thousand and thirty (หกหมื่นสี่พันสามสิบ) , 64,040 = sixty four thousand and forty (หกหมื่นสี่พันสี่สิบ)