เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
6,400 ถึง 6,800

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
6,400 six thousand four hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกพันสี่ร้อย
6,410 six thousand four hundred and ten ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน หกพันสี่ร้อยสิบ
6,420 six thousand four hundred and twenty ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกพันสี่ร้อยยี่สิบ
6,430 six thousand four hundred and thirty ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกพันสี่ร้อยสามสิบ
6,440 six thousand four hundred and forty ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกพันสี่ร้อยสี่สิบ
6,450 six thousand four hundred and fifty ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกพันสี่ร้อยห้าสิบ
6,460 six thousand four hundred and sixty ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกพันสี่ร้อยหกสิบ
6,470 six thousand four hundred and seventy ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
6,480 six thousand four hundred and eighty ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที หกพันสี่ร้อยแปดสิบ
6,490 six thousand four hundred and ninety ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกพันสี่ร้อยเก้าสิบ
6,500 six thousand five hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกพันห้าร้อย
6,510 six thousand five hundred and ten ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน หกพันห้าร้อยสิบ
6,520 six thousand five hundred and twenty ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกพันห้าร้อยยี่สิบ
6,530 six thousand five hundred and thirty ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกพันห้าร้อยสามสิบ
6,540 six thousand five hundred and forty ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกพันห้าร้อยสี่สิบ
6,550 six thousand five hundred and fifty ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกพันห้าร้อยห้าสิบ
6,560 six thousand five hundred and sixty ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกพันห้าร้อยหกสิบ
6,570 six thousand five hundred and seventy ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
6,580 six thousand five hundred and eighty ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที หกพันห้าร้อยแปดสิบ
6,590 six thousand five hundred and ninety ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกพันห้าร้อยเก้าสิบ
6,600 six thousand six hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกพันหกร้อย
6,610 six thousand six hundred and ten ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หกพันหกร้อยสิบ
6,620 six thousand six hundred and twenty ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกพันหกร้อยยี่สิบ
6,630 six thousand six hundred and thirty ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกพันหกร้อยสามสิบ
6,640 six thousand six hundred and forty ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกพันหกร้อยสี่สิบ
6,650 six thousand six hundred and fifty ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกพันหกร้อยห้าสิบ
6,660 six thousand six hundred and sixty ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกพันหกร้อยหกสิบ
6,670 six thousand six hundred and seventy ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกพันหกร้อยเจ็ดสิบ
6,680 six thousand six hundred and eighty ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หกพันหกร้อยแปดสิบ
6,690 six thousand six hundred and ninety ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกพันหกร้อยเก้าสิบ
6,700 six thousand seven hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกพันเจ็ดร้อย
6,710 six thousand seven hundred and ten ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน หกพันเจ็ดร้อยสิบ
6,720 six thousand seven hundred and twenty ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
6,730 six thousand seven hundred and thirty ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกพันเจ็ดร้อยสามสิบ
6,740 six thousand seven hundred and forty ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
6,750 six thousand seven hundred and fifty ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
6,760 six thousand seven hundred and sixty ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกพันเจ็ดร้อยหกสิบ
6,770 six thousand seven hundred and seventy ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
6,780 six thousand seven hundred and eighty ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
6,790 six thousand seven hundred and ninety ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
6,800 six thousand eight hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกพันแปดร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 6,400 ไปจนถึงเลข 6,800 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 6,400 = six thousand four hundred (หกพันสี่ร้อย) , 6,410 = six thousand four hundred and ten (หกพันสี่ร้อยสิบ) , 6,420 = six thousand four hundred and twenty (หกพันสี่ร้อยยี่สิบ) , 6,430 = six thousand four hundred and thirty (หกพันสี่ร้อยสามสิบ) , 6,440 = six thousand four hundred and forty (หกพันสี่ร้อยสี่สิบ)