เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
63,600 ถึง 64,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
63,600 sixty three thousand six hundred ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกหมื่นสามพันหกร้อย
63,610 sixty three thousand six hundred and ten ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นสามพันหกร้อยสิบ
63,620 sixty three thousand six hundred and twenty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบ
63,630 sixty three thousand six hundred and thirty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบ
63,640 sixty three thousand six hundred and forty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบ
63,650 sixty three thousand six hundred and fifty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบ
63,660 sixty three thousand six hundred and sixty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบ
63,670 sixty three thousand six hundred and seventy ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบ
63,680 sixty three thousand six hundred and eighty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบ
63,690 sixty three thousand six hundred and ninety ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบ
63,700 sixty three thousand seven hundred ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
63,710 sixty three thousand seven hundred and ten ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบ
63,720 sixty three thousand seven hundred and twenty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
63,730 sixty three thousand seven hundred and thirty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบ
63,740 sixty three thousand seven hundred and forty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
63,750 sixty three thousand seven hundred and fifty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
63,760 sixty three thousand seven hundred and sixty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบ
63,770 sixty three thousand seven hundred and seventy ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
63,780 sixty three thousand seven hundred and eighty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
63,790 sixty three thousand seven hundred and ninety ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
63,800 sixty three thousand eight hundred ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกหมื่นสามพันแปดร้อย
63,810 sixty three thousand eight hundred and ten ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นสามพันแปดร้อยสิบ
63,820 sixty three thousand eight hundred and twenty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบ
63,830 sixty three thousand eight hundred and thirty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบ
63,840 sixty three thousand eight hundred and forty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบ
63,850 sixty three thousand eight hundred and fifty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบ
63,860 sixty three thousand eight hundred and sixty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบ
63,870 sixty three thousand eight hundred and seventy ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
63,880 sixty three thousand eight hundred and eighty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบ
63,890 sixty three thousand eight hundred and ninety ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบ
63,900 sixty three thousand nine hundred ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกหมื่นสามพันเก้าร้อย
63,910 sixty three thousand nine hundred and ten ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบ
63,920 sixty three thousand nine hundred and twenty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบ
63,930 sixty three thousand nine hundred and thirty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบ
63,940 sixty three thousand nine hundred and forty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบ
63,950 sixty three thousand nine hundred and fifty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบ
63,960 sixty three thousand nine hundred and sixty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบ
63,970 sixty three thousand nine hundred and seventy ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
63,980 sixty three thousand nine hundred and eighty ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบ
63,990 sixty three thousand nine hundred and ninety ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบ
64,000 sixty four thousand ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ หกหมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 63,600 ไปจนถึงเลข 64,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 63,600 = sixty three thousand six hundred (หกหมื่นสามพันหกร้อย) , 63,610 = sixty three thousand six hundred and ten (หกหมื่นสามพันหกร้อยสิบ) , 63,620 = sixty three thousand six hundred and twenty (หกหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบ) , 63,630 = sixty three thousand six hundred and thirty (หกหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบ) , 63,640 = sixty three thousand six hundred and forty (หกหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบ)