เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
60,800 ถึง 61,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
60,800 sixty thousand eight hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกหมื่นแปดร้อย
60,810 sixty thousand eight hundred and ten ซิคซ์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นแปดร้อยสิบ
60,820 sixty thousand eight hundred and twenty ซิคซ์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นแปดร้อยยี่สิบ
60,830 sixty thousand eight hundred and thirty ซิคซ์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นแปดร้อยสามสิบ
60,840 sixty thousand eight hundred and forty ซิคซ์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นแปดร้อยสี่สิบ
60,850 sixty thousand eight hundred and fifty ซิคซ์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นแปดร้อยห้าสิบ
60,860 sixty thousand eight hundred and sixty ซิคซ์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นแปดร้อยหกสิบ
60,870 sixty thousand eight hundred and seventy ซิคซ์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบ
60,880 sixty thousand eight hundred and eighty ซิคซ์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นแปดร้อยแปดสิบ
60,890 sixty thousand eight hundred and ninety ซิคซ์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นแปดร้อยเก้าสิบ
60,900 sixty thousand nine hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกหมื่นเก้าร้อย
60,910 sixty thousand nine hundred and ten ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นเก้าร้อยสิบ
60,920 sixty thousand nine hundred and twenty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นเก้าร้อยยี่สิบ
60,930 sixty thousand nine hundred and thirty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นเก้าร้อยสามสิบ
60,940 sixty thousand nine hundred and forty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นเก้าร้อยสี่สิบ
60,950 sixty thousand nine hundred and fifty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นเก้าร้อยห้าสิบ
60,960 sixty thousand nine hundred and sixty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นเก้าร้อยหกสิบ
60,970 sixty thousand nine hundred and seventy ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบ
60,980 sixty thousand nine hundred and eighty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นเก้าร้อยแปดสิบ
60,990 sixty thousand nine hundred and ninety ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบ
61,000 sixty one thousand ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ หกหมื่นหนึ่งพัน
61,010 sixty one thousand and ten ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หกหมื่นหนึ่งพันสิบ
61,020 sixty one thousand and twenty ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หกหมื่นหนึ่งพันยี่สิบ
61,030 sixty one thousand and thirty ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หกหมื่นหนึ่งพันสามสิบ
61,040 sixty one thousand and forty ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หกหมื่นหนึ่งพันสี่สิบ
61,050 sixty one thousand and fifty ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบ
61,060 sixty one thousand and sixty ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นหนึ่งพันหกสิบ
61,070 sixty one thousand and seventy ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบ
61,080 sixty one thousand and eighty ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที หกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบ
61,090 sixty one thousand and ninety ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบ
61,100 sixty one thousand one hundred ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
61,110 sixty one thousand one hundred and ten ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบ
61,120 sixty one thousand one hundred and twenty ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
61,130 sixty one thousand one hundred and thirty ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบ
61,140 sixty one thousand one hundred and forty ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
61,150 sixty one thousand one hundred and fifty ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
61,160 sixty one thousand one hundred and sixty ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบ
61,170 sixty one thousand one hundred and seventy ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
61,180 sixty one thousand one hundred and eighty ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
61,190 sixty one thousand one hundred and ninety ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
61,200 sixty one thousand two hundred ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 60,800 ไปจนถึงเลข 61,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 60,800 = sixty thousand eight hundred (หกหมื่นแปดร้อย) , 60,810 = sixty thousand eight hundred and ten (หกหมื่นแปดร้อยสิบ) , 60,820 = sixty thousand eight hundred and twenty (หกหมื่นแปดร้อยยี่สิบ) , 60,830 = sixty thousand eight hundred and thirty (หกหมื่นแปดร้อยสามสิบ) , 60,840 = sixty thousand eight hundred and forty (หกหมื่นแปดร้อยสี่สิบ)