เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
6,000 ถึง 6,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
6,000 six thousand ซิคซ์ เธาเซินด์ หกพัน
6,010 six thousand and ten ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ เทน หกพันสิบ
6,020 six thousand and twenty ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หกพันยี่สิบ
6,030 six thousand and thirty ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หกพันสามสิบ
6,040 six thousand and forty ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หกพันสี่สิบ
6,050 six thousand and fifty ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หกพันห้าสิบ
6,060 six thousand and sixty ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หกพันหกสิบ
6,070 six thousand and seventy ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หกพันเจ็ดสิบ
6,080 six thousand and eighty ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ เอที หกพันแปดสิบ
6,090 six thousand and ninety ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หกพันเก้าสิบ
6,100 six thousand one hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกพันหนึ่งร้อย
6,110 six thousand one hundred and ten ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หกพันหนึ่งร้อยสิบ
6,120 six thousand one hundred and twenty ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
6,130 six thousand one hundred and thirty ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกพันหนึ่งร้อยสามสิบ
6,140 six thousand one hundred and forty ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
6,150 six thousand one hundred and fifty ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
6,160 six thousand one hundred and sixty ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกพันหนึ่งร้อยหกสิบ
6,170 six thousand one hundred and seventy ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
6,180 six thousand one hundred and eighty ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
6,190 six thousand one hundred and ninety ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
6,200 six thousand two hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกพันสองร้อย
6,210 six thousand two hundred and ten ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หกพันสองร้อยสิบ
6,220 six thousand two hundred and twenty ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกพันสองร้อยยี่สิบ
6,230 six thousand two hundred and thirty ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกพันสองร้อยสามสิบ
6,240 six thousand two hundred and forty ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกพันสองร้อยสี่สิบ
6,250 six thousand two hundred and fifty ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกพันสองร้อยห้าสิบ
6,260 six thousand two hundred and sixty ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกพันสองร้อยหกสิบ
6,270 six thousand two hundred and seventy ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกพันสองร้อยเจ็ดสิบ
6,280 six thousand two hundred and eighty ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หกพันสองร้อยแปดสิบ
6,290 six thousand two hundred and ninety ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกพันสองร้อยเก้าสิบ
6,300 six thousand three hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกพันสามร้อย
6,310 six thousand three hundred and ten ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หกพันสามร้อยสิบ
6,320 six thousand three hundred and twenty ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกพันสามร้อยยี่สิบ
6,330 six thousand three hundred and thirty ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกพันสามร้อยสามสิบ
6,340 six thousand three hundred and forty ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกพันสามร้อยสี่สิบ
6,350 six thousand three hundred and fifty ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกพันสามร้อยห้าสิบ
6,360 six thousand three hundred and sixty ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกพันสามร้อยหกสิบ
6,370 six thousand three hundred and seventy ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกพันสามร้อยเจ็ดสิบ
6,380 six thousand three hundred and eighty ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หกพันสามร้อยแปดสิบ
6,390 six thousand three hundred and ninety ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกพันสามร้อยเก้าสิบ
6,400 six thousand four hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 6,000 ไปจนถึงเลข 6,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 6,000 = six thousand (หกพัน) , 6,010 = six thousand and ten (หกพันสิบ) , 6,020 = six thousand and twenty (หกพันยี่สิบ) , 6,030 = six thousand and thirty (หกพันสามสิบ) , 6,040 = six thousand and forty (หกพันสี่สิบ)