เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
59,600 ถึง 60,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
59,600 fifty nine thousand six hundred ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อย
59,610 fifty nine thousand six hundred and ten ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบ
59,620 fifty nine thousand six hundred and twenty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบ
59,630 fifty nine thousand six hundred and thirty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบ
59,640 fifty nine thousand six hundred and forty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบ
59,650 fifty nine thousand six hundred and fifty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบ
59,660 fifty nine thousand six hundred and sixty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบ
59,670 fifty nine thousand six hundred and seventy ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ
59,680 fifty nine thousand six hundred and eighty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบ
59,690 fifty nine thousand six hundred and ninety ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบ
59,700 fifty nine thousand seven hundred ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
59,710 fifty nine thousand seven hundred and ten ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบ
59,720 fifty nine thousand seven hundred and twenty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
59,730 fifty nine thousand seven hundred and thirty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบ
59,740 fifty nine thousand seven hundred and forty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
59,750 fifty nine thousand seven hundred and fifty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
59,760 fifty nine thousand seven hundred and sixty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบ
59,770 fifty nine thousand seven hundred and seventy ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
59,780 fifty nine thousand seven hundred and eighty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
59,790 fifty nine thousand seven hundred and ninety ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
59,800 fifty nine thousand eight hundred ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย
59,810 fifty nine thousand eight hundred and ten ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบ
59,820 fifty nine thousand eight hundred and twenty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบ
59,830 fifty nine thousand eight hundred and thirty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบ
59,840 fifty nine thousand eight hundred and forty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบ
59,850 fifty nine thousand eight hundred and fifty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบ
59,860 fifty nine thousand eight hundred and sixty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบ
59,870 fifty nine thousand eight hundred and seventy ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
59,880 fifty nine thousand eight hundred and eighty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบ
59,890 fifty nine thousand eight hundred and ninety ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบ
59,900 fifty nine thousand nine hundred ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
59,910 fifty nine thousand nine hundred and ten ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบ
59,920 fifty nine thousand nine hundred and twenty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบ
59,930 fifty nine thousand nine hundred and thirty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบ
59,940 fifty nine thousand nine hundred and forty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบ
59,950 fifty nine thousand nine hundred and fifty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
59,960 fifty nine thousand nine hundred and sixty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบ
59,970 fifty nine thousand nine hundred and seventy ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
59,980 fifty nine thousand nine hundred and eighty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
59,990 fifty nine thousand nine hundred and ninety ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
60,000 sixty thousand ซิคซ์ที เธาเซินด์ หกหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 59,600 ไปจนถึงเลข 60,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 59,600 = fifty nine thousand six hundred (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อย) , 59,610 = fifty nine thousand six hundred and ten (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบ) , 59,620 = fifty nine thousand six hundred and twenty (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบ) , 59,630 = fifty nine thousand six hundred and thirty (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบ) , 59,640 = fifty nine thousand six hundred and forty (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบ)