เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
58,800 ถึง 59,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
58,800 fifty eight thousand eight hundred ฟิฟที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อย
58,810 fifty eight thousand eight hundred and ten ฟิฟที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบ
58,820 fifty eight thousand eight hundred and twenty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบ
58,830 fifty eight thousand eight hundred and thirty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบ
58,840 fifty eight thousand eight hundred and forty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบ
58,850 fifty eight thousand eight hundred and fifty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบ
58,860 fifty eight thousand eight hundred and sixty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบ
58,870 fifty eight thousand eight hundred and seventy ฟิฟที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
58,880 fifty eight thousand eight hundred and eighty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบ
58,890 fifty eight thousand eight hundred and ninety ฟิฟที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบ
58,900 fifty eight thousand nine hundred ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อย
58,910 fifty eight thousand nine hundred and ten ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบ
58,920 fifty eight thousand nine hundred and twenty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบ
58,930 fifty eight thousand nine hundred and thirty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบ
58,940 fifty eight thousand nine hundred and forty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบ
58,950 fifty eight thousand nine hundred and fifty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบ
58,960 fifty eight thousand nine hundred and sixty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบ
58,970 fifty eight thousand nine hundred and seventy ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
58,980 fifty eight thousand nine hundred and eighty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบ
58,990 fifty eight thousand nine hundred and ninety ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบ
59,000 fifty nine thousand ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ห้าหมื่นเก้าพัน
59,010 fifty nine thousand and ten ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ เทน ห้าหมื่นเก้าพันสิบ
59,020 fifty nine thousand and twenty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบ
59,030 fifty nine thousand and thirty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ห้าหมื่นเก้าพันสามสิบ
59,040 fifty nine thousand and forty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ห้าหมื่นเก้าพันสี่สิบ
59,050 fifty nine thousand and fifty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นเก้าพันห้าสิบ
59,060 fifty nine thousand and sixty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นเก้าพันหกสิบ
59,070 fifty nine thousand and seventy ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบ
59,080 fifty nine thousand and eighty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ เอที ห้าหมื่นเก้าพันแปดสิบ
59,090 fifty nine thousand and ninety ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบ
59,100 fifty nine thousand one hundred ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
59,110 fifty nine thousand one hundred and ten ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบ
59,120 fifty nine thousand one hundred and twenty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
59,130 fifty nine thousand one hundred and thirty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบ
59,140 fifty nine thousand one hundred and forty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
59,150 fifty nine thousand one hundred and fifty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
59,160 fifty nine thousand one hundred and sixty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบ
59,170 fifty nine thousand one hundred and seventy ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
59,180 fifty nine thousand one hundred and eighty ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
59,190 fifty nine thousand one hundred and ninety ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
59,200 fifty nine thousand two hundred ฟิฟที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 58,800 ไปจนถึงเลข 59,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 58,800 = fifty eight thousand eight hundred (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อย) , 58,810 = fifty eight thousand eight hundred and ten (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบ) , 58,820 = fifty eight thousand eight hundred and twenty (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบ) , 58,830 = fifty eight thousand eight hundred and thirty (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบ) , 58,840 = fifty eight thousand eight hundred and forty (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบ)