เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
58,000 ถึง 58,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
58,000 fifty eight thousand ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ห้าหมื่นแปดพัน
58,010 fifty eight thousand and ten ฟิฟที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เทน ห้าหมื่นแปดพันสิบ
58,020 fifty eight thousand and twenty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นแปดพันยี่สิบ
58,030 fifty eight thousand and thirty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ห้าหมื่นแปดพันสามสิบ
58,040 fifty eight thousand and forty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ห้าหมื่นแปดพันสี่สิบ
58,050 fifty eight thousand and fifty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นแปดพันห้าสิบ
58,060 fifty eight thousand and sixty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นแปดพันหกสิบ
58,070 fifty eight thousand and seventy ฟิฟที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นแปดพันเจ็ดสิบ
58,080 fifty eight thousand and eighty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เอที ห้าหมื่นแปดพันแปดสิบ
58,090 fifty eight thousand and ninety ฟิฟที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นแปดพันเก้าสิบ
58,100 fifty eight thousand one hundred ฟิฟที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
58,110 fifty eight thousand one hundred and ten ฟิฟที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบ
58,120 fifty eight thousand one hundred and twenty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
58,130 fifty eight thousand one hundred and thirty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบ
58,140 fifty eight thousand one hundred and forty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
58,150 fifty eight thousand one hundred and fifty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
58,160 fifty eight thousand one hundred and sixty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบ
58,170 fifty eight thousand one hundred and seventy ฟิฟที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
58,180 fifty eight thousand one hundred and eighty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
58,190 fifty eight thousand one hundred and ninety ฟิฟที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
58,200 fifty eight thousand two hundred ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าหมื่นแปดพันสองร้อย
58,210 fifty eight thousand two hundred and ten ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบ
58,220 fifty eight thousand two hundred and twenty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบ
58,230 fifty eight thousand two hundred and thirty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบ
58,240 fifty eight thousand two hundred and forty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบ
58,250 fifty eight thousand two hundred and fifty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบ
58,260 fifty eight thousand two hundred and sixty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบ
58,270 fifty eight thousand two hundred and seventy ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบ
58,280 fifty eight thousand two hundred and eighty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบ
58,290 fifty eight thousand two hundred and ninety ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบ
58,300 fifty eight thousand three hundred ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าหมื่นแปดพันสามร้อย
58,310 fifty eight thousand three hundred and ten ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบ
58,320 fifty eight thousand three hundred and twenty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบ
58,330 fifty eight thousand three hundred and thirty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบ
58,340 fifty eight thousand three hundred and forty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบ
58,350 fifty eight thousand three hundred and fifty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบ
58,360 fifty eight thousand three hundred and sixty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบ
58,370 fifty eight thousand three hundred and seventy ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบ
58,380 fifty eight thousand three hundred and eighty ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบ
58,390 fifty eight thousand three hundred and ninety ฟิฟที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบ
58,400 fifty eight thousand four hundred ฟิฟที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 58,000 ไปจนถึงเลข 58,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 58,000 = fifty eight thousand (ห้าหมื่นแปดพัน) , 58,010 = fifty eight thousand and ten (ห้าหมื่นแปดพันสิบ) , 58,020 = fifty eight thousand and twenty (ห้าหมื่นแปดพันยี่สิบ) , 58,030 = fifty eight thousand and thirty (ห้าหมื่นแปดพันสามสิบ) , 58,040 = fifty eight thousand and forty (ห้าหมื่นแปดพันสี่สิบ)