เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
5,600 ถึง 6,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
5,600 five thousand six hundred ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าพันหกร้อย
5,610 five thousand six hundred and ten ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าพันหกร้อยสิบ
5,620 five thousand six hundred and twenty ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าพันหกร้อยยี่สิบ
5,630 five thousand six hundred and thirty ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าพันหกร้อยสามสิบ
5,640 five thousand six hundred and forty ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าพันหกร้อยสี่สิบ
5,650 five thousand six hundred and fifty ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าพันหกร้อยห้าสิบ
5,660 five thousand six hundred and sixty ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าพันหกร้อยหกสิบ
5,670 five thousand six hundred and seventy ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ
5,680 five thousand six hundred and eighty ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าพันหกร้อยแปดสิบ
5,690 five thousand six hundred and ninety ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าพันหกร้อยเก้าสิบ
5,700 five thousand seven hundred ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าพันเจ็ดร้อย
5,710 five thousand seven hundred and ten ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าพันเจ็ดร้อยสิบ
5,720 five thousand seven hundred and twenty ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
5,730 five thousand seven hundred and thirty ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบ
5,740 five thousand seven hundred and forty ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
5,750 five thousand seven hundred and fifty ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
5,760 five thousand seven hundred and sixty ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบ
5,770 five thousand seven hundred and seventy ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
5,780 five thousand seven hundred and eighty ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
5,790 five thousand seven hundred and ninety ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
5,800 five thousand eight hundred ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าพันแปดร้อย
5,810 five thousand eight hundred and ten ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าพันแปดร้อยสิบ
5,820 five thousand eight hundred and twenty ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าพันแปดร้อยยี่สิบ
5,830 five thousand eight hundred and thirty ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าพันแปดร้อยสามสิบ
5,840 five thousand eight hundred and forty ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าพันแปดร้อยสี่สิบ
5,850 five thousand eight hundred and fifty ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าพันแปดร้อยห้าสิบ
5,860 five thousand eight hundred and sixty ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าพันแปดร้อยหกสิบ
5,870 five thousand eight hundred and seventy ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
5,880 five thousand eight hundred and eighty ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าพันแปดร้อยแปดสิบ
5,890 five thousand eight hundred and ninety ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบ
5,900 five thousand nine hundred ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าพันเก้าร้อย
5,910 five thousand nine hundred and ten ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าพันเก้าร้อยสิบ
5,920 five thousand nine hundred and twenty ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบ
5,930 five thousand nine hundred and thirty ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าพันเก้าร้อยสามสิบ
5,940 five thousand nine hundred and forty ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบ
5,950 five thousand nine hundred and fifty ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
5,960 five thousand nine hundred and sixty ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าพันเก้าร้อยหกสิบ
5,970 five thousand nine hundred and seventy ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
5,980 five thousand nine hundred and eighty ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
5,990 five thousand nine hundred and ninety ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
6,000 six thousand ซิคซ์ เธาเซินด์ หกพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 5,600 ไปจนถึงเลข 6,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 5,600 = five thousand six hundred (ห้าพันหกร้อย) , 5,610 = five thousand six hundred and ten (ห้าพันหกร้อยสิบ) , 5,620 = five thousand six hundred and twenty (ห้าพันหกร้อยยี่สิบ) , 5,630 = five thousand six hundred and thirty (ห้าพันหกร้อยสามสิบ) , 5,640 = five thousand six hundred and forty (ห้าพันหกร้อยสี่สิบ)