เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
52,000 ถึง 52,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
52,000 fifty two thousand ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ห้าหมื่นสองพัน
52,010 fifty two thousand and ten ฟิฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เทน ห้าหมื่นสองพันสิบ
52,020 fifty two thousand and twenty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นสองพันยี่สิบ
52,030 fifty two thousand and thirty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ห้าหมื่นสองพันสามสิบ
52,040 fifty two thousand and forty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ห้าหมื่นสองพันสี่สิบ
52,050 fifty two thousand and fifty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นสองพันห้าสิบ
52,060 fifty two thousand and sixty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นสองพันหกสิบ
52,070 fifty two thousand and seventy ฟิฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นสองพันเจ็ดสิบ
52,080 fifty two thousand and eighty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที ห้าหมื่นสองพันแปดสิบ
52,090 fifty two thousand and ninety ฟิฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นสองพันเก้าสิบ
52,100 fifty two thousand one hundred ฟิฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
52,110 fifty two thousand one hundred and ten ฟิฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบ
52,120 fifty two thousand one hundred and twenty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
52,130 fifty two thousand one hundred and thirty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบ
52,140 fifty two thousand one hundred and forty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
52,150 fifty two thousand one hundred and fifty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
52,160 fifty two thousand one hundred and sixty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบ
52,170 fifty two thousand one hundred and seventy ฟิฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
52,180 fifty two thousand one hundred and eighty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
52,190 fifty two thousand one hundred and ninety ฟิฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
52,200 fifty two thousand two hundred ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าหมื่นสองพันสองร้อย
52,210 fifty two thousand two hundred and ten ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบ
52,220 fifty two thousand two hundred and twenty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบ
52,230 fifty two thousand two hundred and thirty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบ
52,240 fifty two thousand two hundred and forty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบ
52,250 fifty two thousand two hundred and fifty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบ
52,260 fifty two thousand two hundred and sixty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบ
52,270 fifty two thousand two hundred and seventy ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบ
52,280 fifty two thousand two hundred and eighty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบ
52,290 fifty two thousand two hundred and ninety ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบ
52,300 fifty two thousand three hundred ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าหมื่นสองพันสามร้อย
52,310 fifty two thousand three hundred and ten ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นสองพันสามร้อยสิบ
52,320 fifty two thousand three hundred and twenty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบ
52,330 fifty two thousand three hundred and thirty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบ
52,340 fifty two thousand three hundred and forty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบ
52,350 fifty two thousand three hundred and fifty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบ
52,360 fifty two thousand three hundred and sixty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบ
52,370 fifty two thousand three hundred and seventy ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบ
52,380 fifty two thousand three hundred and eighty ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบ
52,390 fifty two thousand three hundred and ninety ฟิฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบ
52,400 fifty two thousand four hundred ฟิฟที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 52,000 ไปจนถึงเลข 52,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 52,000 = fifty two thousand (ห้าหมื่นสองพัน) , 52,010 = fifty two thousand and ten (ห้าหมื่นสองพันสิบ) , 52,020 = fifty two thousand and twenty (ห้าหมื่นสองพันยี่สิบ) , 52,030 = fifty two thousand and thirty (ห้าหมื่นสองพันสามสิบ) , 52,040 = fifty two thousand and forty (ห้าหมื่นสองพันสี่สิบ)