เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
5,200 ถึง 5,600

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
5,200 five thousand two hundred ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าพันสองร้อย
5,210 five thousand two hundred and ten ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าพันสองร้อยสิบ
5,220 five thousand two hundred and twenty ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าพันสองร้อยยี่สิบ
5,230 five thousand two hundred and thirty ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าพันสองร้อยสามสิบ
5,240 five thousand two hundred and forty ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าพันสองร้อยสี่สิบ
5,250 five thousand two hundred and fifty ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าพันสองร้อยห้าสิบ
5,260 five thousand two hundred and sixty ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าพันสองร้อยหกสิบ
5,270 five thousand two hundred and seventy ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบ
5,280 five thousand two hundred and eighty ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าพันสองร้อยแปดสิบ
5,290 five thousand two hundred and ninety ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าพันสองร้อยเก้าสิบ
5,300 five thousand three hundred ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าพันสามร้อย
5,310 five thousand three hundred and ten ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าพันสามร้อยสิบ
5,320 five thousand three hundred and twenty ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าพันสามร้อยยี่สิบ
5,330 five thousand three hundred and thirty ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าพันสามร้อยสามสิบ
5,340 five thousand three hundred and forty ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าพันสามร้อยสี่สิบ
5,350 five thousand three hundred and fifty ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าพันสามร้อยห้าสิบ
5,360 five thousand three hundred and sixty ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าพันสามร้อยหกสิบ
5,370 five thousand three hundred and seventy ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบ
5,380 five thousand three hundred and eighty ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าพันสามร้อยแปดสิบ
5,390 five thousand three hundred and ninety ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าพันสามร้อยเก้าสิบ
5,400 five thousand four hundred ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าพันสี่ร้อย
5,410 five thousand four hundred and ten ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าพันสี่ร้อยสิบ
5,420 five thousand four hundred and twenty ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบ
5,430 five thousand four hundred and thirty ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าพันสี่ร้อยสามสิบ
5,440 five thousand four hundred and forty ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบ
5,450 five thousand four hundred and fifty ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบ
5,460 five thousand four hundred and sixty ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าพันสี่ร้อยหกสิบ
5,470 five thousand four hundred and seventy ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
5,480 five thousand four hundred and eighty ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบ
5,490 five thousand four hundred and ninety ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบ
5,500 five thousand five hundred ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าพันห้าร้อย
5,510 five thousand five hundred and ten ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าพันห้าร้อยสิบ
5,520 five thousand five hundred and twenty ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าพันห้าร้อยยี่สิบ
5,530 five thousand five hundred and thirty ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าพันห้าร้อยสามสิบ
5,540 five thousand five hundred and forty ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าพันห้าร้อยสี่สิบ
5,550 five thousand five hundred and fifty ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าพันห้าร้อยห้าสิบ
5,560 five thousand five hundred and sixty ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าพันห้าร้อยหกสิบ
5,570 five thousand five hundred and seventy ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
5,580 five thousand five hundred and eighty ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าพันห้าร้อยแปดสิบ
5,590 five thousand five hundred and ninety ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบ
5,600 five thousand six hundred ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าพันหกร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 5,200 ไปจนถึงเลข 5,600 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 5,200 = five thousand two hundred (ห้าพันสองร้อย) , 5,210 = five thousand two hundred and ten (ห้าพันสองร้อยสิบ) , 5,220 = five thousand two hundred and twenty (ห้าพันสองร้อยยี่สิบ) , 5,230 = five thousand two hundred and thirty (ห้าพันสองร้อยสามสิบ) , 5,240 = five thousand two hundred and forty (ห้าพันสองร้อยสี่สิบ)