เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
50,800 ถึง 51,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
50,800 fifty thousand eight hundred ฟิฟที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าหมื่นแปดร้อย
50,810 fifty thousand eight hundred and ten ฟิฟที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นแปดร้อยสิบ
50,820 fifty thousand eight hundred and twenty ฟิฟที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบ
50,830 fifty thousand eight hundred and thirty ฟิฟที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นแปดร้อยสามสิบ
50,840 fifty thousand eight hundred and forty ฟิฟที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบ
50,850 fifty thousand eight hundred and fifty ฟิฟที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบ
50,860 fifty thousand eight hundred and sixty ฟิฟที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นแปดร้อยหกสิบ
50,870 fifty thousand eight hundred and seventy ฟิฟที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบ
50,880 fifty thousand eight hundred and eighty ฟิฟที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบ
50,890 fifty thousand eight hundred and ninety ฟิฟที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นแปดร้อยเก้าสิบ
50,900 fifty thousand nine hundred ฟิฟที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าหมื่นเก้าร้อย
50,910 fifty thousand nine hundred and ten ฟิฟที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นเก้าร้อยสิบ
50,920 fifty thousand nine hundred and twenty ฟิฟที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบ
50,930 fifty thousand nine hundred and thirty ฟิฟที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบ
50,940 fifty thousand nine hundred and forty ฟิฟที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นเก้าร้อยสี่สิบ
50,950 fifty thousand nine hundred and fifty ฟิฟที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบ
50,960 fifty thousand nine hundred and sixty ฟิฟที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นเก้าร้อยหกสิบ
50,970 fifty thousand nine hundred and seventy ฟิฟที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบ
50,980 fifty thousand nine hundred and eighty ฟิฟที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบ
50,990 fifty thousand nine hundred and ninety ฟิฟที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบ
51,000 fifty one thousand ฟิฟที วัน เธาเซินด์ ห้าหมื่นหนึ่งพัน
51,010 fifty one thousand and ten ฟิฟที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เทน ห้าหมื่นหนึ่งพันสิบ
51,020 fifty one thousand and twenty ฟิฟที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบ
51,030 fifty one thousand and thirty ฟิฟที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ห้าหมื่นหนึ่งพันสามสิบ
51,040 fifty one thousand and forty ฟิฟที วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบ
51,050 fifty one thousand and fifty ฟิฟที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าสิบ
51,060 fifty one thousand and sixty ฟิฟที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบ
51,070 fifty one thousand and seventy ฟิฟที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบ
51,080 fifty one thousand and eighty ฟิฟที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบ
51,090 fifty one thousand and ninety ฟิฟที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบ
51,100 fifty one thousand one hundred ฟิฟที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
51,110 fifty one thousand one hundred and ten ฟิฟที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบ
51,120 fifty one thousand one hundred and twenty ฟิฟที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
51,130 fifty one thousand one hundred and thirty ฟิฟที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบ
51,140 fifty one thousand one hundred and forty ฟิฟที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
51,150 fifty one thousand one hundred and fifty ฟิฟที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
51,160 fifty one thousand one hundred and sixty ฟิฟที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบ
51,170 fifty one thousand one hundred and seventy ฟิฟที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
51,180 fifty one thousand one hundred and eighty ฟิฟที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
51,190 fifty one thousand one hundred and ninety ฟิฟที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
51,200 fifty one thousand two hundred ฟิฟที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 50,800 ไปจนถึงเลข 51,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 50,800 = fifty thousand eight hundred (ห้าหมื่นแปดร้อย) , 50,810 = fifty thousand eight hundred and ten (ห้าหมื่นแปดร้อยสิบ) , 50,820 = fifty thousand eight hundred and twenty (ห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบ) , 50,830 = fifty thousand eight hundred and thirty (ห้าหมื่นแปดร้อยสามสิบ) , 50,840 = fifty thousand eight hundred and forty (ห้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบ)