เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
50,000 ถึง 50,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
50,000 fifty thousand ฟิฟที เธาเซินด์ ห้าหมื่น
50,010 fifty thousand and ten ฟิฟที เธาเซินด์ แอนด์ เทน ห้าหมื่นสิบ
50,020 fifty thousand and twenty ฟิฟที เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นยี่สิบ
50,030 fifty thousand and thirty ฟิฟที เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ห้าหมื่นสามสิบ
50,040 fifty thousand and forty ฟิฟที เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ห้าหมื่นสี่สิบ
50,050 fifty thousand and fifty ฟิฟที เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นห้าสิบ
50,060 fifty thousand and sixty ฟิฟที เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นหกสิบ
50,070 fifty thousand and seventy ฟิฟที เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นเจ็ดสิบ
50,080 fifty thousand and eighty ฟิฟที เธาเซินด์ แอนด์ เอที ห้าหมื่นแปดสิบ
50,090 fifty thousand and ninety ฟิฟที เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นเก้าสิบ
50,100 fifty thousand one hundred ฟิฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าหมื่นหนึ่งร้อย
50,110 fifty thousand one hundred and ten ฟิฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นหนึ่งร้อยสิบ
50,120 fifty thousand one hundred and twenty ฟิฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบ
50,130 fifty thousand one hundred and thirty ฟิฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบ
50,140 fifty thousand one hundred and forty ฟิฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบ
50,150 fifty thousand one hundred and fifty ฟิฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบ
50,160 fifty thousand one hundred and sixty ฟิฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบ
50,170 fifty thousand one hundred and seventy ฟิฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
50,180 fifty thousand one hundred and eighty ฟิฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบ
50,190 fifty thousand one hundred and ninety ฟิฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบ
50,200 fifty thousand two hundred ฟิฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าหมื่นสองร้อย
50,210 fifty thousand two hundred and ten ฟิฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นสองร้อยสิบ
50,220 fifty thousand two hundred and twenty ฟิฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นสองร้อยยี่สิบ
50,230 fifty thousand two hundred and thirty ฟิฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นสองร้อยสามสิบ
50,240 fifty thousand two hundred and forty ฟิฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นสองร้อยสี่สิบ
50,250 fifty thousand two hundred and fifty ฟิฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบ
50,260 fifty thousand two hundred and sixty ฟิฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นสองร้อยหกสิบ
50,270 fifty thousand two hundred and seventy ฟิฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบ
50,280 fifty thousand two hundred and eighty ฟิฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นสองร้อยแปดสิบ
50,290 fifty thousand two hundred and ninety ฟิฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบ
50,300 fifty thousand three hundred ฟิฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าหมื่นสามร้อย
50,310 fifty thousand three hundred and ten ฟิฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าหมื่นสามร้อยสิบ
50,320 fifty thousand three hundred and twenty ฟิฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบ
50,330 fifty thousand three hundred and thirty ฟิฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าหมื่นสามร้อยสามสิบ
50,340 fifty thousand three hundred and forty ฟิฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าหมื่นสามร้อยสี่สิบ
50,350 fifty thousand three hundred and fifty ฟิฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบ
50,360 fifty thousand three hundred and sixty ฟิฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าหมื่นสามร้อยหกสิบ
50,370 fifty thousand three hundred and seventy ฟิฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบ
50,380 fifty thousand three hundred and eighty ฟิฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าหมื่นสามร้อยแปดสิบ
50,390 fifty thousand three hundred and ninety ฟิฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบ
50,400 fifty thousand four hundred ฟิฟที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าหมื่นสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 50,000 ไปจนถึงเลข 50,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 50,000 = fifty thousand (ห้าหมื่น) , 50,010 = fifty thousand and ten (ห้าหมื่นสิบ) , 50,020 = fifty thousand and twenty (ห้าหมื่นยี่สิบ) , 50,030 = fifty thousand and thirty (ห้าหมื่นสามสิบ) , 50,040 = fifty thousand and forty (ห้าหมื่นสี่สิบ)