เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
4,800 ถึง 5,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
4,800 four thousand eight hundred โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่พันแปดร้อย
4,810 four thousand eight hundred and ten โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่พันแปดร้อยสิบ
4,820 four thousand eight hundred and twenty โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่พันแปดร้อยยี่สิบ
4,830 four thousand eight hundred and thirty โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่พันแปดร้อยสามสิบ
4,840 four thousand eight hundred and forty โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่พันแปดร้อยสี่สิบ
4,850 four thousand eight hundred and fifty โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่พันแปดร้อยห้าสิบ
4,860 four thousand eight hundred and sixty โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่พันแปดร้อยหกสิบ
4,870 four thousand eight hundred and seventy โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบ
4,880 four thousand eight hundred and eighty โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่พันแปดร้อยแปดสิบ
4,890 four thousand eight hundred and ninety โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่พันแปดร้อยเก้าสิบ
4,900 four thousand nine hundred โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่พันเก้าร้อย
4,910 four thousand nine hundred and ten โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่พันเก้าร้อยสิบ
4,920 four thousand nine hundred and twenty โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่พันเก้าร้อยยี่สิบ
4,930 four thousand nine hundred and thirty โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่พันเก้าร้อยสามสิบ
4,940 four thousand nine hundred and forty โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่พันเก้าร้อยสี่สิบ
4,950 four thousand nine hundred and fifty โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่พันเก้าร้อยห้าสิบ
4,960 four thousand nine hundred and sixty โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่พันเก้าร้อยหกสิบ
4,970 four thousand nine hundred and seventy โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
4,980 four thousand nine hundred and eighty โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่พันเก้าร้อยแปดสิบ
4,990 four thousand nine hundred and ninety โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบ
5,000 five thousand ไฟฟว เธาเซินด์ ห้าพัน
5,010 five thousand and ten ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เทน ห้าพันสิบ
5,020 five thousand and twenty ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ห้าพันยี่สิบ
5,030 five thousand and thirty ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ห้าพันสามสิบ
5,040 five thousand and forty ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ห้าพันสี่สิบ
5,050 five thousand and fifty ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ห้าพันห้าสิบ
5,060 five thousand and sixty ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ห้าพันหกสิบ
5,070 five thousand and seventy ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ห้าพันเจ็ดสิบ
5,080 five thousand and eighty ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอที ห้าพันแปดสิบ
5,090 five thousand and ninety ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ห้าพันเก้าสิบ
5,100 five thousand one hundred ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าพันหนึ่งร้อย
5,110 five thousand one hundred and ten ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าพันหนึ่งร้อยสิบ
5,120 five thousand one hundred and twenty ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
5,130 five thousand one hundred and thirty ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบ
5,140 five thousand one hundred and forty ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
5,150 five thousand one hundred and fifty ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
5,160 five thousand one hundred and sixty ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบ
5,170 five thousand one hundred and seventy ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
5,180 five thousand one hundred and eighty ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
5,190 five thousand one hundred and ninety ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
5,200 five thousand two hundred ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 4,800 ไปจนถึงเลข 5,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 4,800 = four thousand eight hundred (สี่พันแปดร้อย) , 4,810 = four thousand eight hundred and ten (สี่พันแปดร้อยสิบ) , 4,820 = four thousand eight hundred and twenty (สี่พันแปดร้อยยี่สิบ) , 4,830 = four thousand eight hundred and thirty (สี่พันแปดร้อยสามสิบ) , 4,840 = four thousand eight hundred and forty (สี่พันแปดร้อยสี่สิบ)