เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
4,400 ถึง 4,800

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
4,400 four thousand four hundred โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่พันสี่ร้อย
4,410 four thousand four hundred and ten โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่พันสี่ร้อยสิบ
4,420 four thousand four hundred and twenty โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่พันสี่ร้อยยี่สิบ
4,430 four thousand four hundred and thirty โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่พันสี่ร้อยสามสิบ
4,440 four thousand four hundred and forty โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่พันสี่ร้อยสี่สิบ
4,450 four thousand four hundred and fifty โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่พันสี่ร้อยห้าสิบ
4,460 four thousand four hundred and sixty โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่พันสี่ร้อยหกสิบ
4,470 four thousand four hundred and seventy โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
4,480 four thousand four hundred and eighty โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่พันสี่ร้อยแปดสิบ
4,490 four thousand four hundred and ninety โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบ
4,500 four thousand five hundred โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่พันห้าร้อย
4,510 four thousand five hundred and ten โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่พันห้าร้อยสิบ
4,520 four thousand five hundred and twenty โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่พันห้าร้อยยี่สิบ
4,530 four thousand five hundred and thirty โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่พันห้าร้อยสามสิบ
4,540 four thousand five hundred and forty โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่พันห้าร้อยสี่สิบ
4,550 four thousand five hundred and fifty โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่พันห้าร้อยห้าสิบ
4,560 four thousand five hundred and sixty โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่พันห้าร้อยหกสิบ
4,570 four thousand five hundred and seventy โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบ
4,580 four thousand five hundred and eighty โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่พันห้าร้อยแปดสิบ
4,590 four thousand five hundred and ninety โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่พันห้าร้อยเก้าสิบ
4,600 four thousand six hundred โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่พันหกร้อย
4,610 four thousand six hundred and ten โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่พันหกร้อยสิบ
4,620 four thousand six hundred and twenty โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่พันหกร้อยยี่สิบ
4,630 four thousand six hundred and thirty โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่พันหกร้อยสามสิบ
4,640 four thousand six hundred and forty โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่พันหกร้อยสี่สิบ
4,650 four thousand six hundred and fifty โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่พันหกร้อยห้าสิบ
4,660 four thousand six hundred and sixty โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่พันหกร้อยหกสิบ
4,670 four thousand six hundred and seventy โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบ
4,680 four thousand six hundred and eighty โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่พันหกร้อยแปดสิบ
4,690 four thousand six hundred and ninety โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่พันหกร้อยเก้าสิบ
4,700 four thousand seven hundred โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่พันเจ็ดร้อย
4,710 four thousand seven hundred and ten โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่พันเจ็ดร้อยสิบ
4,720 four thousand seven hundred and twenty โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบ
4,730 four thousand seven hundred and thirty โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบ
4,740 four thousand seven hundred and forty โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบ
4,750 four thousand seven hundred and fifty โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบ
4,760 four thousand seven hundred and sixty โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบ
4,770 four thousand seven hundred and seventy โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
4,780 four thousand seven hundred and eighty โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบ
4,790 four thousand seven hundred and ninety โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
4,800 four thousand eight hundred โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่พันแปดร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 4,400 ไปจนถึงเลข 4,800 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 4,400 = four thousand four hundred (สี่พันสี่ร้อย) , 4,410 = four thousand four hundred and ten (สี่พันสี่ร้อยสิบ) , 4,420 = four thousand four hundred and twenty (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบ) , 4,430 = four thousand four hundred and thirty (สี่พันสี่ร้อยสามสิบ) , 4,440 = four thousand four hundred and forty (สี่พันสี่ร้อยสี่สิบ)