เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
42,800 ถึง 43,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
42,800 forty two thousand eight hundred โฟที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่หมื่นสองพันแปดร้อย
42,810 forty two thousand eight hundred and ten โฟที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่หมื่นสองพันแปดร้อยสิบ
42,820 forty two thousand eight hundred and twenty โฟที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่หมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบ
42,830 forty two thousand eight hundred and thirty โฟที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่หมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบ
42,840 forty two thousand eight hundred and forty โฟที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่หมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบ
42,850 forty two thousand eight hundred and fifty โฟที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่หมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบ
42,860 forty two thousand eight hundred and sixty โฟที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่หมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบ
42,870 forty two thousand eight hundred and seventy โฟที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่หมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
42,880 forty two thousand eight hundred and eighty โฟที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่หมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบ
42,890 forty two thousand eight hundred and ninety โฟที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่หมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบ
42,900 forty two thousand nine hundred โฟที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่หมื่นสองพันเก้าร้อย
42,910 forty two thousand nine hundred and ten โฟที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสิบ
42,920 forty two thousand nine hundred and twenty โฟที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบ
42,930 forty two thousand nine hundred and thirty โฟที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบ
42,940 forty two thousand nine hundred and forty โฟที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบ
42,950 forty two thousand nine hundred and fifty โฟที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบ
42,960 forty two thousand nine hundred and sixty โฟที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบ
42,970 forty two thousand nine hundred and seventy โฟที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
42,980 forty two thousand nine hundred and eighty โฟที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบ
42,990 forty two thousand nine hundred and ninety โฟที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบ
43,000 forty three thousand โฟที ธรี เธาเซินด์ สี่หมื่นสามพัน
43,010 forty three thousand and ten โฟที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เทน สี่หมื่นสามพันสิบ
43,020 forty three thousand and twenty โฟที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สี่หมื่นสามพันยี่สิบ
43,030 forty three thousand and thirty โฟที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สี่หมื่นสามพันสามสิบ
43,040 forty three thousand and forty โฟที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สี่หมื่นสามพันสี่สิบ
43,050 forty three thousand and fifty โฟที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สี่หมื่นสามพันห้าสิบ
43,060 forty three thousand and sixty โฟที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สี่หมื่นสามพันหกสิบ
43,070 forty three thousand and seventy โฟที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่หมื่นสามพันเจ็ดสิบ
43,080 forty three thousand and eighty โฟที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอที สี่หมื่นสามพันแปดสิบ
43,090 forty three thousand and ninety โฟที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สี่หมื่นสามพันเก้าสิบ
43,100 forty three thousand one hundred โฟที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อย
43,110 forty three thousand one hundred and ten โฟที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบ
43,120 forty three thousand one hundred and twenty โฟที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
43,130 forty three thousand one hundred and thirty โฟที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบ
43,140 forty three thousand one hundred and forty โฟที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
43,150 forty three thousand one hundred and fifty โฟที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
43,160 forty three thousand one hundred and sixty โฟที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบ
43,170 forty three thousand one hundred and seventy โฟที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
43,180 forty three thousand one hundred and eighty โฟที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
43,190 forty three thousand one hundred and ninety โฟที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
43,200 forty three thousand two hundred โฟที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่หมื่นสามพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 42,800 ไปจนถึงเลข 43,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 42,800 = forty two thousand eight hundred (สี่หมื่นสองพันแปดร้อย) , 42,810 = forty two thousand eight hundred and ten (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยสิบ) , 42,820 = forty two thousand eight hundred and twenty (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบ) , 42,830 = forty two thousand eight hundred and thirty (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบ) , 42,840 = forty two thousand eight hundred and forty (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบ)