เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
42,000 ถึง 42,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
42,000 forty two thousand โฟที ทู เธาเซินด์ สี่หมื่นสองพัน
42,010 forty two thousand and ten โฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เทน สี่หมื่นสองพันสิบ
42,020 forty two thousand and twenty โฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สี่หมื่นสองพันยี่สิบ
42,030 forty two thousand and thirty โฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สี่หมื่นสองพันสามสิบ
42,040 forty two thousand and forty โฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สี่หมื่นสองพันสี่สิบ
42,050 forty two thousand and fifty โฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สี่หมื่นสองพันห้าสิบ
42,060 forty two thousand and sixty โฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สี่หมื่นสองพันหกสิบ
42,070 forty two thousand and seventy โฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบ
42,080 forty two thousand and eighty โฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที สี่หมื่นสองพันแปดสิบ
42,090 forty two thousand and ninety โฟที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สี่หมื่นสองพันเก้าสิบ
42,100 forty two thousand one hundred โฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อย
42,110 forty two thousand one hundred and ten โฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบ
42,120 forty two thousand one hundred and twenty โฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
42,130 forty two thousand one hundred and thirty โฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบ
42,140 forty two thousand one hundred and forty โฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
42,150 forty two thousand one hundred and fifty โฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
42,160 forty two thousand one hundred and sixty โฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบ
42,170 forty two thousand one hundred and seventy โฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
42,180 forty two thousand one hundred and eighty โฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
42,190 forty two thousand one hundred and ninety โฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
42,200 forty two thousand two hundred โฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่หมื่นสองพันสองร้อย
42,210 forty two thousand two hundred and ten โฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่หมื่นสองพันสองร้อยสิบ
42,220 forty two thousand two hundred and twenty โฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบ
42,230 forty two thousand two hundred and thirty โฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่หมื่นสองพันสองร้อยสามสิบ
42,240 forty two thousand two hundred and forty โฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่หมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบ
42,250 forty two thousand two hundred and fifty โฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่หมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบ
42,260 forty two thousand two hundred and sixty โฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบ
42,270 forty two thousand two hundred and seventy โฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบ
42,280 forty two thousand two hundred and eighty โฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่หมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบ
42,290 forty two thousand two hundred and ninety โฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่หมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบ
42,300 forty two thousand three hundred โฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่หมื่นสองพันสามร้อย
42,310 forty two thousand three hundred and ten โฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่หมื่นสองพันสามร้อยสิบ
42,320 forty two thousand three hundred and twenty โฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่หมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบ
42,330 forty two thousand three hundred and thirty โฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบ
42,340 forty two thousand three hundred and forty โฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่หมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบ
42,350 forty two thousand three hundred and fifty โฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่หมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบ
42,360 forty two thousand three hundred and sixty โฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบ
42,370 forty two thousand three hundred and seventy โฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบ
42,380 forty two thousand three hundred and eighty โฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่หมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบ
42,390 forty two thousand three hundred and ninety โฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่หมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบ
42,400 forty two thousand four hundred โฟที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่หมื่นสองพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 42,000 ไปจนถึงเลข 42,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 42,000 = forty two thousand (สี่หมื่นสองพัน) , 42,010 = forty two thousand and ten (สี่หมื่นสองพันสิบ) , 42,020 = forty two thousand and twenty (สี่หมื่นสองพันยี่สิบ) , 42,030 = forty two thousand and thirty (สี่หมื่นสองพันสามสิบ) , 42,040 = forty two thousand and forty (สี่หมื่นสองพันสี่สิบ)